רד"ק לדברי הימים ב פרק יא

[יא, יח]
אביהיל בת אליאב וגו' -
חסר וי"ו החבור כמו: שמש ירח ראובן שמעון, לקח מחלת בת ירימות לאשה ולקח ג"כ אביהיל בת אליאב וירמות זה לא נזכר בבני דוד, אולי הוא אחד מן הנזכרים ושתי שמות היו לו.

[יא, יט]
ותלד לו -
על אחת מהם הוא אומר כי האחרת מתה, או לא היו לו בנים ממנה.

[יא, כב]
כי להמליכו -
פירושו, כי אמר להמליכו והעמידו בחייו לנגיד באחיו.

[יא, כג]
ויבן ויפרוץ מכל בניו -
פירש הבין בדבר ופחד ממרד ופרץ מכל בניו ופזרם בכל ארצות יהודה ובנימין, כדי להחזיק המלכות בידו.

ויתן להם המזון לרוב -
כדי שלא יצטרכו לשאול לעם.

וישאל המון נשים -
פירש לבניו, כדי להרבות זרעו כי לעצמו הנה כתיב כי שמנה עשרה נשים נשא וששים פלגשים, א"כ וישאל המון נשים לצורך בניו הוא.

הפרק הבא    הפרק הקודם