רד"ק לדברי הימים ב פרק טו

[טו, ג]
ללא אלהי אמת -
שיהיו בגלות בין עובדי ע"ג כאלו עובדי ע"ג, כמו: ועבדתם שם אלהים אחרים.
כמו שתרגם אונקלוס, כי כשעובד עובדיהם כאלו עובד אותם.

או פירש ללא שופטי אמת, כמו והגישו אדוניו אל האלהים, שפירושו השופטים כי הגוים שופטי ישראל בגלות.

[טו, ח]
והנבואה עודד הנביא -
חסר הנסמך ופירש הנבואה נבואת עודד הנביא, וכן הארון הברית ואחרים זולתו.
או פירש והנבואה לעודד הנביא והנה הנבואה היתה לעזריה בן עודד ואיך אמר והנבואה עודד הנביא?! אלא ר"ל בן עודד הנביא, כמו: לעיני חנמאל דודי שר"ל בן דודי, אע"פ שפירשתי בו פירוש אחר.
או יתכן כי גם אביו התנבא לו בענין הזה פעם אחרת או באותה הפעם כי עודנו חי, וכן מצאנו אותו בימי אחז וכששמע הדברים האלה ושמע הנבואה מאביו פעם אחת, עם כל זה התחזק ויעבר השקוצים.

[טו, טז]
וגם מעכה אם אסא -
היא אם אביו, כי מעכה בת אבשלום היתה אם אביו, ובספר מלכים אמר על אסא ושם אמו מעכה בת אבשלום, ר"ל אם אביו ודרך הלשון נקרא לאבי אביו אביו, כמו: אל רעואל אביהן וכן לאם אביו אמו, וזכר אם אביו לאסא, בעבור שהיתה עובדת ע"ג כמו שנאמר: אשר עשתה מפלצת לאשרה ועם כל זה הוא עשה הישר בעיני ה' ולא נטה אחריה.

גם יתכן לפרש כי אחרת היתה שנקראת ג"כ מעכה בת אבשלום, אם אסא כמו אם אביו.

[טו, יט]
ומלחמה לא היתה עד שנת שלשים וחמש -
פירש מלחמת ישראל, אבל מלחמת הכושים היתה בשנת ט"ו לאסא.

הפרק הבא    הפרק הקודם