רד"ק לדברי הימים ב פרק יז

[יז, ג]
כי הלך בדרכי אביו דוד הראשונים -
שלא חטא אבל באחרונים חטא במעשה בת שבע ובמנות ישראל.

או אמר הראשונים כנגד שאר מלכי יהודה שהיו חוטאים באחרונה[ וכך הוא הפירוש כי הלך בדרכי דוד ואותם הדרכים הם דרכי כל מלכי יהודה הראשונים, אבל באחרונה היו חוטאים כי שלמה לעת זקנתו נשיו הטו את לבבו וכן רחבעם ובחזקתו עזב את תורת ה', וכן אביה לפי המדרש שכתבנו, וכן אסא חטא באחרונה ונשען על מלך ארם וגם בחליו לא דרש את ה' וגו'.

[יז, ז]
לבן חיל -
כן היה שמו.

[יז, יא]
וכסף משא -
משא בהמות ושאר מנחות ואחר שאמר מביאים ולא הביאו, נראה כי בכל שנה היו מביאים לו, וכן מביאים לו צאן אילים בכל שנה היו מביאים לו.

[יז, יב]
בירניות -
כמו בירה והנו"ן והיו"ד כנו"ן ויו"ד רחמניות קדמוניות.

[יז, טז]
המתנדב לה' -
אולי התנדב לאוצרות בית ה' כסף וזהב והיה אחר שהיה שמו כשמו, לפיכך אמר המתנדב לה'.הפרק הבא    הפרק הקודם