רד"ק לדברי הימים ב פרק כא


[כא, ז]
לתת לו ניר -
כי המלך כמו הנר המאיר כמו בן ובין, רש וריש.

[כא, ח]
פשע אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך -
כי מימי דוד שהכניעם ומשל עליהם, כן היו תחת ממשלת מלכי יהודה עד עתה ולא היו יכולין להמליך עליהם מלך, לפי שהיו תחת מלך יהודה והוא היה ממנה עליהם נציבים.

[כא, יב]
ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא -
זה היה אחר שעלה וענין זה כי נגלה אליהו ברוח הנבואה לאחד מן הנביאים ושם בפיו דברי המכתב הזה ואמר לו שיכתבם במכתב ויביא המכתב ליהורם ויאמר לו שזה המכתב שולח אליו אליהו כדי שיחשוב יהורם שזה המכתב בא לו מן השמים ויכניע לבבו וידע כי רעה גדולה עשה.

והיאך אנו יודעים כי זה היה אחר שעלה?
כי בימי יהושפט כבר עלה, כי כתיב כאשר התחבר יהושפט עם יהורם בן אחאב ללכת למלחמה על מואב, ויאמר יהושפט האין פה נביא ויאמרו פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו ואלישע לא נפרד מאליהו עד עלותו.

ועוד
שאמר אשר יצק ואלו לא עלה עדיין היה אומר אשר יוצק מים.

ובסדר עולם אמר:
כי כבר היה לאליהו שבע שנים שנגנז כשבא ליהורם המכתב ממנו.

[כא, יט]
לימים שנים -
פירש שתי שנים.

הפרק הבא    הפרק הקודם