רד"ק לדברי הימים ב פרק כג

[כג, ד]
לשוערי הספים -
הוא האמור למעלה בענין המשמרות בית האספים וזה שער היה לדרום העזרה.

[כג, ה]
בשער היסוד -
ובמלכים בשער סור.

ופירש רז"ל:
שהיה שער מזרחי ושבעה שמות היו לו.

[כג, ו]
והמשרתים ללוים -
הלמ"ד במקום ה"א הידיעה, וכן: אשר למלך נשען על ידו.

ישמרו משמרת ה' -
פירש הכהנים והלוים ישמרו בתוך בית המקדש, כי קדש המה האולם וההיכל ולא יכנסו שם ישראל וכל עם ישראל ישמרו משמרת ה' מבחוץ.

[כג, ח]
כי לא פטר יהוידע הכהן את המחלקות -
פירש המחלקות שהיו נחלקים מימי דוד כל משמר ומשמר שבת הוא עכבם כלם ולא פטר יוצאי השבת אלא עכבם כלם עם באי שבת, להיות שומרים המלך.

[כג, י]
ואיש שלחו בידו -
חרבו, כמו: בשלח יעברו.

[כג, יא]
את הנזר -
פירש כתר מלכות.

ואת העדות -
בגדי מלכות מן ועדית עדי, עדות בשקל גאות.

[כג, יג]
עומד על עמודו -
ובמלכים על העמוד.

ותרגם יונתן:
על אצטוונא,
ר"ל על הסטיו שעומד בו המלך בבית ה'.

[כב, יד]
אל מבית השדרות -
מקום נסדר למושב השרים.

והבא אחריה -
לעזרה.

[כב, טו]
וישימו לה ידים -
כלומר נתנו לה מקום לנוס ולהכנס אל מבוא שער הסוסים

הפרק הבא    הפרק הקודם