רד"ק לדברי הימים ב פרק כה

[כה, ז]
ואיש האלהים בא אליו -
אמרו כי זה היה אמוץ אבי ישעיה הנביא.

[כה, ח]
יכשילך האלהים לפני אויב -
כי אם יבוא עמך צבא ישראל יכשילך האלהים ואם לא יעזרך, כי יש כח באלהים לעזור ולהכשיל.

[כה, יז]
נתראה פנים -
להלחם.

[כה, יט]
ונשאך לבך להכביד -
להרבות עוד מלחמה, כמו והכבדתים ולא יצערו:

[כה, כג]
עד שער הפונה -
ובמלכים עד שער הפנה.
ונקראת הפנה פונה, לפי שהפונה מביט הקיר ויופיו.

[כה, כד]
עם עובד אדום -
פירש שהיה נגיד על האוצרות ובניו אחריו.

ואת בני התערובות -
בני השרים שנותנים המלכים זה ביד זה להקים הברית והשלום ביניהם אשתיי"ש בלע"ז.

הפרק הבא    הפרק הקודם