רד"ק לדברי הימים ב פרק ל

[ל, ב]
ויועץ -
אחר שנועץ שלח על כל ישראל ויהודה כי מה שאמר וישלח יחזקיה על כל ישראל ויהודה לעשות הפסח בעבור שנועץ עם השרים והקהל לעשות פסח בחדש השני.

ואני תמה על מה שארז"ל:
עבר ניסן בניסן ולא הודו לו,
שהרי הכתוב אומר ויועץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלים, הנה הכתוב משמע כי הודו לו, גם מה שאמרו עבר ניסן בניסן אין להם ראיה מן הפסוק, כי אפשר כי באדר היתה ההסכמה הזאת לעשות אדר שני במקום ניסן ולעשות הפסח בחדש השני שהוא אייר ויהיה הוא ניסן לעשות בו פסח.
גם מה שאמרו וחלקו על מה שבקש רחמים חזקיהו הרי מפורש, לפי שרבים מהם אכלו הפסח בטומאה כמו שאמר כי אכלו את הפסח בלא ככתוב ולעשות הפסח בחדש השני לא היה זה כמו פסח שני, שהרי בחדש ניסן לא עשו פסח כלל אלא עשו מניסן אדר כי עברו השנה מפני הטומאה ומפני העם שלא יוכל להגיע לירושלים, כי לא היה עדיין לבבם נכנע אל עבודת האלהים ולא היו רוצים לבא לירושלים לעשות הפסח, לפיכך הוצרכו לעבר השנה ולהאריך הזמן כמו שאומר כי לא עשו ככתוב, כלומר רוב ישראל לא עשו עד עתה ככתוב, כי היו עובדי גלולים ולא היו חוששין לבא לירושלים לעבודת האלהים, כי אעפ"י ששלח יחזקיהו הרצים רובם היו מלעיגים בם ואף אותם שבאו לא התקדשו כלם ואכלו הפסח בטומאה, עד שהוצרך חזקיהו להתפלל עליהם כמו שכתוב וע"כ הוצרכו לעבר השנה והחדש השני נתנו אותו במקום ניסן ועשו בו הפסח ועשו חג המצות שבעת ימים.

[ל, ג]
כי הכהנים לא התקדשו למדי -
כמו למן די והמ"ם פתוחה כמ"ם למברא שונה, פירש כי לא התקדשו כל כך הכהנים שיהיה די להם להקריב הקרבנות.

[ל, טז]
הכהנים זורקים את הדם מיד הלוים -
כי מקבלה ואילך מצות כהונה.

[ל, יז]
כי רבת בקהל -
שם כמו: רבת צררוני מנעורי, כלומר הרבה היו בקהל שלא התקדשו.

לכל לא טהור -
פירש בעבור כל איש מישראל שלא היה טהור היו הלוים מוכנים על שחיטת פסחיהם, כי אע"פ שהרבה מהם אכלו את הפסח בטומאה לא היו יכולין לעשות דבר אחר ומוכרחים היו, כי לא היה להם פנאי ליטהר אבל ליכנס לעזרה טמאים זה לא הותר להם, כי היו יכולין לעשות ע"י הלוים.

[ל, יח]
כי אכלו את הפסח בלא ככתוב -
פירש בלא משפטו, כי טמא שאכל קדש הוא בכרת, שנאמר: כל איש אשר יקרב מכל זרעכם וגו' וטומאתו עליו ונכרתה.

ופירש רז"ל:
קריבה זו אכילה, כי בנגיעה לבד אינו חייב כרת, אלא פירש כי יקרב לאכול ופסח קדשים קלים היה.

יכפר בעד -
דבק עם ראש הפסוק האחר כל לבבו הכין.

והחכם אברהם בן עזרא ז"ל אמר:
כי איננו דבק כי כל לבבו הכין הוא אומר על חזקיהו, ופירוש יכפר בעד אלו שאכלו את הפסח בטומאה ולא בטהרת הקדש, פירש אעפ"י שאכלו שלא בטהרת הקדש התפלל חזקיה שיכפר השם להם, כיון שהכינו לבבם לדרוש האלהים.

[ל, כ]
וירפא את העם -
שסלח להם עונם, וכן בענין הסליחה, רפאה נפשי כי חטאתי לך.

[ל, כא]
בכלי עז -
על דרך מכרכר בכל עז.

[ל, כב]
ויאכלו את המועד -
פירש זבחי המועד.

[ל, כד]
הרים לקהל -
פירש הפרישם בעבורם ונתנם להם שיעשו להם עולות ושלמים.

[ל, כז]
וישמע בקולם -
נתרצה להם.
וכן: לשמע אוזן ישמעו לי.

הפרק הבא    הפרק הקודם