רד"ק לדברי הימים ב פרק לד


[לד, ג]
ובשמונה שנים למלכו -
באותה שנה עצמה שמלך שהיתה שמינית לו, ובשתים עשרה שנה החל לטהר, אבל לא כלה עד י"ח שנה למלכו אחר אשר מצא הספר, כי אז כלה לטהר הכל.

[לד, ד]
על פני הקברים הזובחים להם -
חסר הנסמך הקברים קברי הזובחים להם, כמו: הארון והברית, העם המלחמה, והדומים להם.

[לד, ו]
בחרבותיהם סביב -
הם המקבות שהיו נותצים בהם המזבחות.
וכן: ומגדלתיך יתוץ בחרבותיו:

[לד, ז]
כתת להדק -
הוא מבנין פיעל.

[לד, ח]
לטהר את הארץ והבית -
פירש חשב לכלות טהרת הארץ והבית.

[לד, יט]
ויקרע את בגדיו -
אמרו כי מצא הספר שהיה נגלל בפרשת תוכחות: יולך ה' אותך ואת מלכך וגו'.

[לד, כב]
ואשר המלך -
פירש ואשר צוה המלך ללכת עם חלקיהו לדרוש את ה'.

במשנה -
בבית המדרש.
וכן ואת משנה התורה - למוד התורה.

[לד, לא]
על עמדו -
ובספר מלכים על העמוד, ר"ל שעמד על רגליו סמוך לעמוד.

ויונתן תרגם:
העמוד - אצטוונא
וכבר פרשנוהו למעלה.

[לד, לג]
ויעבד את כל הנמצא בישראל -
ואחר כן פירש מה העבודה העבידם לעבוד את ה'.

הפרק הבא    הפרק הקודם