רד"ק לדברי הימים ב פרק ו

[ו, א]
לשכון בערפל -
פירש: אמר שישכון בתוך בני ישראל בערפל והוא הענן, כמו שאמר: ושכנתי בתוך בני ישראל והוא שירד כבודו בענן במקום המקדש לעובדו.

ורז"ל אמרו:
כי כשאמר כי בענן אראה על הכפרת רמז להם בענן בעשן הקטרת אעפ"כ פשטיה דקרא בענן הכבוד הוא וכן היה הכבוד נראה בענן תמיד במשכן כמו שכתוב: וירא כבוד ה' בענן והנה כבוד ה' נראה בענן, וכמו שאמר כן עשה, שהשכין כבודו בבית זבול שבניתי לו וירד בענן.

[ו, ב]
עולמים -
כי שלה ונוב וגבעון לא היו עולמים, כי לא היו הם המקום שנבחר, שנאמר בו: אל המקום אשר יבחר ה' כי אם זה המקום שהוא הר המוריה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו בו וקראו: ה' יראה ואמר: בהר ה' יראה, כי באותו הר יראה לדורות ודוד כשראה כי נעתר שם וירד ה' שם על עולותיו אש מן השמים, ידע כי הוא המקום הנבחר ואמר זהו בית האלהים וזהו מזבח לעולה לישראל.

[ו, יג]
כי עשה שלמה כיור נחשת -
מלת כי, הוא טעם למה שאמר נגד כל קהל ישראל, היאך היה נגד כולם והיו רואים אותו כולם כי עשה כיור נחשת ועמד עליו.

[ו, יח]
כי האמנם -
הה"א פתוחה, כי הוא לתימה, כלומר האמת הוא שישב אלהים עם האדם על הארץ זה לא יתכן להאמין, כי אתה תתברך ותתעלה על הכל אין לך מקום שיכילך כי אתה מקום העולם ואין העולם מקומך, א"כ מה שבניתי הבית לך, אינו אלא על דרך משל שיהיה רצונך וכבודך נמצא בבית הזה לשמוע אל התפלה אשר יתפללו במקום הזה, ואעפ"י שבכל מקום הוא רצונו, אלא הצועק אליו בלב שלם לשמוע תפלתו, בקש שלמה מלפני השם שיהא המקום הזה הנבחר מסייע בתפלה, כאלו הבית הוא מלאך מליץ ותשמע תפלת כל המתפלל בבית הזה בקרוב יותר משיתפלל במקום אחר.

[ו, כב]
ונשא בו אלה -
אם יתחייבנו הדיין שבועה מענין משאת מאומה, שהוא לשון חוב.

ובא אלה -
פירש ובא הנשבע לקבל האלה לפני מזבחך בבית הזה.

[ו, כג]
ושפטת -
פירוש אף על פי שאתה מאריך לו, שיכירו בני אדם כי המקום הנבחר הזה סייע במהירות העונש וייראו הבית הזה ויפחדו ממנו וכל זה הוא כבודך וגם הבורא צוה כן, שנאמר: ומקדשי תיראו, להרשיע לרשע ולהצדיק לצדיק.

איזה מהם שיהיה הרשע?
הנשבע לשקר או המשביעו בחנם והוא נשבע באמת, כי העונש על המשביע.

[ו, כז]
כי תורם אל הדרך הטובה -
כלומר שהודיעם על איזה עון נעצרום השמים ותורם הדרך הטובה ונתת המטר.

[ו, כח]
כל נגע וכל מחלה -
פירש אעפ"י שזכרתי מצרכי עמך ישראל בפרט אשר יתפללו עליהם לפניך, כן אני אומר על כל נגע ועל כל מחלה שיהיה להם כל תפלה וכל תחנה שיתפללו, על אשר יהיה לכל האדם.

[ו, כט]
ולכל עמך ישראל -
כלומר בין ליחידים בין לרבים כל איש ואיש לפי נגע ומכאובו, שיתפלל אתה תשמע.

[ו, לא]
למען ייראוך -
כשיראו שתסלח להם בשובם אליך והתפללם אליך בבית הזה, ידעו כי בעונש עון בא להם הנגע והמחלה ולא שהוא מקרה ובעבור זה יראוך, וכן טעם: כי עמך הסליחה למען תורא.

[ו, מא]
קומה ה' אלהים לנוחך -
כלומר שיהיה זה בית נוחך ונוח ארון עוזך לעולם וכהניך ילבשו תשועה שתרצה קרבנותם ותושיעם וכן חסידיך היושבים בביתך להתפלל לדעת דרכיך.
או פירש וחסידיך - הלוים שהיו משוררים במקדש.

[ו, מב]
אל תשב פני משיחך -
מכל מה שהתפללתי לך שתהיה תפלתי מקובלת לפניך.

הפרק הבא    הפרק הקודם