רד"ק לדברי הימים ב פרק ט


[ט, ד]
ועליתו אשר יעלה בית ה' -
מעלה שעשה מביתו לעלות לבית ה'.

[ט, יא]
מסלות לבית ה' -
ובספר מלכים הוא אומר: מסעד לבית ה' ופירש יעמוד סמיכות התקרות.

[ט, יב]
מלבד אשר הביאה אל המלך -
ובספר מלכים: מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה ופירש הפסוק כן הוא, והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מלבד אשר נתן לה מעצמו, כנגד מה שהביאה היא לו, שהיה צריך הוא גם כן לתת לה דברי חמודות מעצמו, כי היא הביאה לו גם כן הרבה והוא נתן לה כנגד מה שהביאה לו ונתן לה גם כן הוא כיד המלך מהנמצא בארץ ישראל, ולא היה נמצא בארצה.

ויתכן לפרש נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מחידות ומדברי חכמות.

ותהפך ותלך -
כמו: ותפן ותלך לארצה הכתוב במלכים ופירש הסיבה פניה ללכת.
וכן: הפך איש מעל מרכבתו לקראתך.

[ט, יד]
לבד מאנשי התרים והסוחרים -
התרים הם הסוחרים הקטנים, מעטי הסחורות והעסקים והם מחפשים הרבה על המקח ועל הממכר לפי שעסקם מעט, לפיכך נקראים תרים, והסוחרים הם הסוחרים הגדולים.

[ט, טז]
שלש מאות זהב -
ובמלכים שלש מנים, כי המנה מאה זהב.

[ט, יח]
לכסא מאחזים -
פירש המעלות היו מאחזים ונדבקים לכסא ודבקים בו והכבש היה לפי המעלות והיה בזהב.ופירש כבש, כמו מעלה אבל אינו עשוי כמעלות האבנים והעצים שהם זה על זה, אלא מעלה אחת היא והוא משופע והולך ועולה מהקרקע עד המקום שעולין בו אליו, לפיכך היו עושין למזבח כבש שעולין בו אליו, כמו שאומר במשנה: עלה בכבש והיה אסור לעשות בו מעלות, כמו שכתוב ולא תעלה במעלות וגו'.

[ט, כא]
שנהבים וקופים ותוכיים -
תרגם יונתן
בספר מלכים:
שן דפיל וקופין וטוסין.

[ט, כה]
ארבעת אלפים אריות סוסים -
ובספר מלכים: ארבעים אלף וגו'.
פירשו רז"ל:
ארבעים אלף אצטבלאות ובכל אחת ארבעת אלפים סוסים.

[ט, ל]
על כל ישראל ארבעים שנה -
לפי שדוד לא מלך על כל ישראל ארבעים שנה כי בחברון לבדה מלך שבע שנים על יהודה, לפיכך אמר כי שלמה מלך על כל ישראל ארבעים שנה.

הפרק הבא    הפרק הקודם