רד"ק יהושע פרק כ


[כ, ב]
תנו לכם את ערי -
אחר שנאמר ויכלו מחלק את הארץ, צום על ערי המקלט שלא נצטוו בה על ידי משה גם כן, אלא אחר ירושה וישיבה, שנאמר: כי יכרית ה' אלוהיך וגו':

[כ, ד]
ונתנו לו מקום -
פירשו רז"ל:
שלא יהא שוכר בית כל ימי שבתו שם, שנאמר: ונתנו לו מקום.

[כ, ו]
עד עמדו לפני העדה למשפט עד מות הכהן הגדול -
הרוצח היה נס אל אחת הערים ובית דין שולחין אחריו ומביאין אותו ועומד למשפט, אם נתחייב מיתה - הורגין אותו. אם נתחייב גלות - משיבין אותו שם, שנאמר: וישב שם עד מות הכהן הגדול, והמקרא קצר.

וטעם עד מות הכהן הגדול
פירשוהו רז"ל רבי מאיר אומר:
רוצח מקצר ימיו של אדם וכהן גדול מאריך ואינו דין שיהא המקצר לפני המאריך.

ר' אומר:
הרוצח מטמא את הארץ ומסלק את השכינה וכהן גדול מטהר וגורם לשכינה שתשרה על אדם בארץ, אינו דין שיהיה זה אצל זה.

[כ, ט]
ערי המועדה -
שהיו נועדים שם כל מכה נפש בשגגה, והוא שם בשקל מוסדה, מן מוסדות הצלעות.

הפרק הבא    הפרק הקודם