רד"ק יהושע פרק כא


[כא, ז]
לבני מררי -
בזה הפסוק אומר, כי שתים עשרה ערים היו לבני מררי ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולון ולמטה בספור הערים לא כתב אלא שמנה ערים, ממטה זבולון ארבע וממטה גד ארבע וממטה ראובן לא כתב.

ויש ספרים מוגה בהם וממטה ראובן את בצר ואת מגרשיה את יהצה ואת מגרשיה את קדמות ואת מגרשיה ואת מופעת ואת מגרשיה ערים ארבע ולא ראיתי שני פסוקים אלו בשום ספר ישן מדוייק אלא מוגה במקצתם.

וראיתי כי נשאל רבינו האיי ז"ל בזאת השאלה, והשיב:
אף על פי דהכא לא חשיב להו בדברי הימים חשיב להו.
נראה מתשובתו כי אינן כתובים בספריהם.

[כא, ט]
אשר יקרא אתהן -
מתחלה ספר מנין הערים ואח"כ ספר שמם ומניינם כמו שהיו קוראים אותו באותו הזמן.

ופירוש אשר יקרא –
אשר יקרא הקורא, כמו: ויגד ליעקב והדומים לו.

[כא, י]
כי להם היה הגורל ראשונה -
נכתב באל"ף וביו"ד האל"ף שרש והיו"ד למשך וכן הראשון אדם תולד באל"ף וביו"ד.

[כא, יא]
אבי הענק -
שם כלל לענקים.

ופירוש אבי גדול הענקים, כמו שאמר עליו האדם הגדול בענקים ואבי שם גדולה כמו: אבי קרית יערים, אבי דבר גדול דבר אליך הנביא, והדומים להם.

[כא, יח]
ואת עלמון -
הוא עלמת הנזכר בספר דברי הימים והוא בחורים הנזכר בספר שמואל, והכל לשון אחד.

[כא, כד]
את גת רמון -
וכן נזכר במחצית שבט מנשה דן ומחצית מטה מנשה, כל אחד מהם היה לו עיר ששמה גת רמון.


הפרק הבא    הפרק הקודם