רד"ק יהושע פרק כג


[כג, ד]
והים הגדול -
פירש: ועד הים הגדול, כמו שכתוב ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם:

[כג, ה]
יהדפם -
בקמץ חטף הדל"ת.

[כג, ז]
ולא תשביעו -
פירש: איש את חברו.

[כג, י]
ירדוף אלף -
עתיד במקום עבר ורבים כמוהו.

[כג, יג]
ולשוטט -
כמו ולשוט, מן שוט לסוס.

[כג, יד]
וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם -
כלומר שימו לבבכם ודעתכם על כל הדברים הטובים שבאו אליכם, ולא יתכן להיותם מקרים אלא ככונת מכוין אשר יעד אתכם בכל הטוב הזה ולא נפל דבר אחד מכל דברו אשר דבר, תוכלו להכיר כי מאתו בא לכם הכל.

[כג, טו]
עד השמידו אותכם -
בחולם האל"ף.
וכן: וברא אותהן, ישפטו אותהם:


הפרק הבא    הפרק הקודם