רד"ק יהושע פרק ד


[ד, א]
ויאמר ה' אל יהושע -
וכבר אמר קודם: ויאמר יהושע אל בני ישראל גשו הנה וכן: ויקרא יהושע דבק עם ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, לאמר, שיאמר יהושע לבני ישראל, קחו לכם וצוו אותם.

[ד, ה]
עברו לפני ארון ה' -
נראה כי יהושע עבר באחרונה את הירדן והעביר כל העם לפניו כדי שיהיו בטוחים יותר כשנשאר אחריהם, שהמים יעמדו נד אחד עד שיעבור הוא וכיון שעברו כולם קרא לאותם שנים עשר איש שהכין שהיו עמו ואמר להם, שיעברו לפני הארון שהיה בתוך הירדן כי העבר האחר אשר יצאו ממנו, ואמר להם שירימו איש אבנו על שכמו ויעבירום עמם.

[ד, ז]
בעברו בירדן -
במקצת ספרים העי"ן בגעיא נקרא בקמץ רחב והוא מן החלופים.

[ד, ט]
הקים יהושע -
אף על פי שלא ראינו שצוהו האל על אלה האבנים, אחר שעשה ידענו כי במצוות האל יתברך עשה.

תחת מצב -
מקום מצב לא תחת רגליהם, שהרי לא זזו משם עד שנעשה כל מה שהיה להם לעשות, כמו שכתוב עד תם כל הדבר.

[ד, י]
עד תם כל הדבר -
הקמת האבנים בירדן והעברת האבנים האחרות אל המלון.

אשר ציווה ה' את יהושע -
כמו שכתוב למעלה.

ככל אשר ציווה משה את יהושע -
כמו שכתוב בתורה: והיה ביום אשר תעברו את הירדן.

וימהרו -
הקמת האבנים והעברתם ואחר כן עברו.

[ד, יא]
ויהי כאשר תם כל העם וגו' לפני העם -
פירש: הארון והכהנים שהיו לפני העם קודם שתמו לעבור, עברו אחרי עבור העם.

או פירושו:
כאשר תם כל העם לעבור, המתינו על שפת הירדן עד שעבר הארון והלך לפני העם והלכו אחריו.

או יהיה פירושו
לפני העם - לעיני העם.

ורז"ל פירשו בענין אחר:
כל זה הענין ופירשו עד קצה מי הירדן בירדן תעמדו - בקצה אשר נכנסו ממנו ושם עמדו הכהנים והארון עד שעבר העם ופרשו: נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה - אל החרבה אשר בצדם והיא השפה אשר נכנסו ממנה וחזרו לאחוריהם אל החרבה, וזה שאמר: ויעלו מן הירדן -שעלו מן הירדן אל השפה, כדי שיחזרו המים למקומם קודם שיעבור הארון, כדי להראות להם נס.
אחר נמצאו ארון וכהנים מצד אחד וישראל מצד אחר והירדן מלא ביניהם, נשא ארון את נושאיו ועבר, שנאמר: ויעבור ארון ה' לפני העם ואני תמה מזה הדרש מה הצריכם לזה לאלה הפסוקים, כי כבר פירשנו אותם כולם לדעתנו ואפילו יהיה כדבריהם פירוש: קצה מי הירדן בשפה אשר נכנסו ממנה, כאשר תם כל העם לעבור עבר הארון אחריהם ביבשה, וכאשר נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה מצד השני, שבו המים למקומם ואנה ראו שארון מצד זה וישראל מצד זה, ומה צריך לשאת ארון את נושאיו ולעבור ואם היה נס כזה לא היה הכתוב מפרש שהארון נשא את נושאיו למעלה מן המים?!

ואפילו למי שמפרש דבריהם כמשמעו, שמפרש עד קצה מי הירדן - הקצה שיצאו ממנו, כמו שאנו מפרשים ומפרש ארון מצד זה וישראל מצד זה, כי כולם היו מהשפה אשר יצאו ממנה, אלא פירוש מצד זה, שהארון היה על שפת הירדן וישראל היו לפניו רחוקים וזהו כמצד אחר, אם כן הארון שהיה אחרי העם איך אמר ויעבור לפני העם?!
אלא נשא ארון את נושאיו ועבר לפני העם, אף על פי כן מי הצריכם לזה הנס, וכי קשה הוא לפרש שהמתינו אותו ישראל עד שעבר לפניהם כמו שפירשנו?!

או פירושו: לפני העם - לעיני העם כמו שפירשנו והם שאמרו ידעו מה שאמרו, כי דעתם רחבה מדעתנו.

[ד, יג]
כארבעים אלף -
הכ"ף כ"ף שיעור.

[ד, יד]
גדל ה' -
שבקע הירדן לפניו, כמו שבקע הים לפני משה.

[ד, טו]
ויאמר ה' אל יהושע וגו' ציווה את הכהנים -
וכבר אמר כי כבר אמר למעלה ויעבר ארון ה', ועתה ספר היאך עבר, כי הקב"ה אמר ליהושע קודם זה שיצוה את הכהנים שיעלו מן הירדן.

[ד, יח]
ויהי בעלות הכהנים -
בבי"ת כתיב וקרי בכ"ף, והענין אחד.

וישבו מי הירדן כתמול שלשום על כל גדותיו -
בא להודיע כי בשוב המים למקומם, גם כן לא באו כאחד, כי היו שוטפים בירידתם ויציאתם חוץ מגדות הירדן, אלא ירדו התחתונים עם קצת העליונים וכן מעט מעט, עד אשר שבו כתמול שלשום ללכת על כל גדותיו.

[ד, יט]
ויחנו בגלגל -
והוא המלון אשר ציווה ה' להניח שם האבנים ושם הקימם יהושע, ובו ביום שעברו באו הגלגל, שנאמר: במלון אשר תלינו בו הלילה.

ואמרו רז"ל:
כי יותר מששים מיל הוא הדרך שהלכו באותו היום מן הירדן ועד הגלגל, וע"י נס הלכו הדרך ההיא אנשים ונשים וטף יותר מששים מיל באותו היום.

[ד, כא]
אשר ישאלון בניכם -
הנולדים הקטנים ואשר יולדו.

[ד, כג]
אשר הוביש ה' את מי הירדן מפניכם -
דברי יהושע לבני ישראל ליוצאים ממצרים ולילודים אשר במדבר, אשר הוביש מפנינו אנחנו שיצאנו ממצרים.

[ד, כד]
יראתם -
לגזרת פעל כי יראתם לגזרת פעל והוא עבר במקום עתיד, כמו תראו ורבים כמוהו.

הפרק הבא    הפרק הקודם