רד"ק שופטים פרק ב


[ב, א]
ויעל מלאך ה' -
תירגם יונתן:
וסליק נבייא בשליחות מן קדם ה'.

ואמרו רז"ל:
כי פנחס היה זה הנביא:

מן הגלגל -
שם נאמר לו נבואה הזאת, שיאמר אותה לישראל בזה המקום, אולי הוא קבצם שם על פי ה' או היו נקבצים שם על דבר אחר.

אל הבוכים -
נקרא המקום כן לפי שבכו שם, כמו שאומר: אעלה אתכם. עתיד במקום עבר ורבים כמוהו.

[ב, ג]
לצדים -
מקרא קצר ופירושו לצנינים לצדים.

ויונתן תרגם:

למעיקים כמו ברי"ש.

ויש מפרשים אותו:
מן צוד צדוני והדגש תמורת הנח עי"ן הפעל, כמו: ופטורי ציצים, ר"ל שיצודו וילכדו אתכם.

[ב, ו]
וישלח יהושע -
כבר שלח וכתב דברים אלה הנה, לפי שעשו בני ישראל הרע בעיני ה' ואמר: כי כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחריו לא עשו הרע, שראו מעשה הנסים שעשה לישראל שהעבירם הירדן ביבשה ועמידת השמש והירח וניצוח המלכים.

[ב, יא]
ויעבדו את הבעלים -
ויקראו הפסילים והעצבים בזה השם, כי הם כאדון לעובדיהם.

[ב, יג]
לבעל ולעשתרות -
צלמים עשויים כצורת עשתרות, והם נקבות הצאן.

[ב, יד]
ביד שוסים וישוסו אותם -
הם שנים שרשים והענין אחד, וענינם ענין בזה.

[ב, טו]
בכל אשר יצאו -
בכל מקום אשר יצאו להלחם היתה יד ה' בם לרעה והיו נגפים לפני אויביהם.

ודרך הדרש:
כי על אבימלך ומחלון וכליון נאמר, שיצאו מארץ ישראל לגור בשדה מואב ומתו שם שלשתם.

ויצר להם -
שרשו יצר לא כדברי רבי יהודה חיוג.
וכן: ויצר לו, יצרו צעדי אונו, וענינם ענין צרה שני שרשים והענין אחד.

[ב, יט]
לא הפילו ממעלליהם -
ממעללי אבותם לא הפילו דבר רע אחד, אלא ככל רעתם עשו.

הפרק הבא    הפרק הקודם