רדק לשמואל ב פרק ד


[ד, ב]
היו בן שאול -
כמו לבן שאול, או עם בן שאול, כתרגום.
או שרי, שזכר עומד במקום שנים, כאילו אמר: שרי בן שאול.

ומנחם פירשו:
היו כמו שברו וכן נהייתי ונחליתי,
ור"ל המיתו אותו וספר ענין זה הנה, להודיע כי אלה שהרגו בן שאול כבר היו עמו ושריו היו, לפיכך לא נשמרו מהם בני הבית בבואם תוך הבית ובחדר משכבו, וחשבו שכדי לדבר עמו נכנסו.

ומה שאמר: ויברחו הבארותים - לא ספר על מה ברחו, אולי היו להם דברי מריבה עם שאול או עם בנו ועתה שבו אליו, אולי השלימו עמו טרם בואם ובאו עד לביתו ולא נשמרו מהם,

ויהיה פירוש לוקחי חטים –
לזה הפירוש שבאו עם לוקחי חטים לדבר עם בן שאול.

ולפירוש שפירש מנחם:
המיתו יהיה פירוש הענין כן, כי אלה השרים הרגו בן שאול ולא אמר זה על איש בשת אלא על בן אחר שהי' לשאול והרגו אותו, או בחיי שאול או אחרי מותו, לפיכך ברחו גתימה והיו שם גרים עד היום הזה שבאו להרוג איש בשת, למצוא חן בעיני דוד ולשוב לנחלתם בארות, וכשבאו לבית איש בשת התנכרו ועשו עצמם כלוקחי חטים.

וכן כתב יונתן:
כזבני חטין,
ונכנסו לביתו לחדר משכבו והרגוהו ובני הבית לא נשמרו מהם כי אמרו שידברו עמו לקחת חטים ממנו.

כי גם בארות תחשב על בנימן -
כמו אל בנימן.
וכן: ותתפלל על ה' כמו אל ה' על שפן הסופר כמו אל.
ומה שאמר כי גם בארות והנה בארות נחשבת בתוך ערי בנימן, אם כן מה הוא גם אולי היתה על הגבול והיו חושבים בני אדם כי אינה לבנימן הודיע כי גם היא תחשב לבנימן וכל זה להודיע כי משבט בנימן היה, שהיה משבט שאול יצאו לו מכלים ביתו וממלכתו, ומה שספר גם כן הנה ענין מפיבושת בן יהונתן, להודיע כי במות איש בשת לא נשאר לבית שאול יורש עצר וראוי למלכות כי מפיבשת בן יהונתן נפל ונעשה נכה רגלים, ולשאול לא נשאר כי אם בני רצפה הפלגש.

[ד, ה]
כחם היום -
בכ"ף.

את משכב הצהרים -
תרגם יונתן:
שנת מלכיא,
כלומר כי מנהג המלכים לישן בצהרים.

[ד, ז]
ויבאו הבית -
נראה כי אחר שהכוהו ויצאו להם חזרו לבית להסיר את ראשו להביאו לדוד, כי הם הרגוהו כי חשבו למצוא חן בעיני דוד בזה הדבר.

[ד, י]
ואהרגהו -
והוא לא הרגו אלא כיון שצוה לאחד מהנערים להרגו, כאילו הוא הרגו.

ומה שאמר: ואוחזה בו - אפשר שדוד אחז בו והנער הכהו.

אשר לתתי לו בשורה -
אשר חשב שאתן לו שכר בשורה.

וכן כתב יונתן:
דהוה מדמי למיתן ליה מתנת בשורתיה.

[ד, יב]
ויתלו על הברכה -
כדי שיראום בני אדם וידעו כי דוד ביושר לבבו נקם נקמת בית שאול ואף על פי שהיו אויביו.

הפרק הבא    הפרק הקודם