רלבג ליהושע פרק יג

[יג, א-יד]
והנה זכר כי יהושע היה זקן בא בימים והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה ולא יתכן לו מצד זקנותו להשלים המלחמה עם מלכים הנשארים, וצווה מאת השם יתברך שיפילה לישראל בנחלה כאילו כבשוה כלה, רצה לומר לט' השבטים וחצי שבט מנשה, כי הב' שבטים וחצי לקחו חלקם מעבר לירדן. ואולם לשבט הלוי לא נתן נחלה, כמו שנאמר בתורה, ואולם נתנו ללוים בארץ ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם וקנינם כמו שצוה השם יתברך את משה בתורה.

הפרק הבא    הפרק הקודם