רלבג לשופטים פרק א

[א, א]

ספר שאחרי מות יהושע שאלו בני ישראל בה', רוצה לומר באורים ותומים, מי מהשבטים יעלה בתחלה להלחם בכנעני הנשאר בארצות השבטים.
וראוי שנדע שאין הרצון בזה שלא היו נשאלין באורים ותומים בימי יהושע, כי התורה העידה כי בימי יהושע גם כן ישאלו במשפט האורים, ואולי הרצון בזה, כי אחרי מות יהושע הוצרכו לשאול מי יעלה בתחלה כי במלחמה הראשונה שרש גדול לשאר המלחמות, וזה שאם ינוצחו ישראל במלחמה הראשונה, ואמרו הנשארים מהגוים ההם: סר צלם מעליהם, ויתחזקו להלחם בהם.
ואם ינצחו אותם, יפיל הענין מורך לב בגוים ההם וינצחום ישראל בקלות, ולזה בחר השם שילחם תחלה מי שהוא ראוי יותר לנצח, והוא שבט יהודה, וסבב יהודה שעלה אתו שמעון להלחם כאשר נשארו בגבולו מהגוים ההם.

[א, ו-ח]

והנה קצצו בהונות ידי אדני בזק ובהונות רגליו להפיל מורך על שאר המלכים, שיראו מלהלחם בישראל, עם שכבר סבב זה השם יתברך להשיב לו מדה כנגד מדה, כמו שזכר כאשר עשיתי כן שלם לי אלהים.
וזכר שהביאוהו אחר זה בירושלם ומת שם. וכבר נלחמו בני יהודה בירושלם קודם זה, ולכדו אותה והכוה לפי חרב ואת העיר שלחו באש.

[א, י]

וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון וגו' -
כי כבר התבאר בספר יהושע כי כלב הוא שנלחם בהם, ואמנם הביא עמו שם שבט יהודה, כי הוא היה נשיא השבט, ולזה יחס זאת המלחמה לשבט יהודה, נידמה שכבר היתה זאת המלחמה אחרי מות יהושע, ואף על פי שנזכרה בספר יהושע. ואולם נזכרה שם לבאר שכבר נתקיים יעוד הש"י לכלב, כי חברון נתנה לו לנחלה על פי הש"י, והוא נלחם בה וכבשה בסוף הענין, אף על פי שלא כבשה בימי יהושע.

[א, יא]

ושם דביר
הנזכר בזה המקום הוא מקום אחר זולת אשר לכד יהושע, לפי מה שנזכר בספר יהושע, אמר וישב יהושע וכל ישראל עמו דבירה.

[א, יד-טו]

והנה זכר, שהסיתה עכסה את בעלה לשאל מאת אביה השדה וכשנתנו לה הוסיפה היא לשאול גלות מים.

[א, טז]

והנה בני קיני חותן משה שבו לדת ישראל ולזה ישבו את יהודה.

[א, יט]

ויהי ה' את יהודה ויורש את ההר

רוצה לומר שכבר מצא עצמו יהודה נעזר בה' בהורשת ההר, אמנם לא יכול להוריש את יושבי העמק כי רכב ברזל להם, והיו יותר חזקים ממנו, וראוי שתדע כי אם היה בא לו יעוד מאת הש"י שיעזרהו במקום אחר בזולת המלחמה, לא יאמר שלא יכול להוריש יושבי העמק, כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט אלא שלא מצאנו יעוד השם ליהודה שינצח רק בגבול נחלתו, כמו שנזכר בראש זה הספר, וזאת המלחמה היתה בגבול שמעון.

פסוק כא

וראוי שתדע כי היבוסי יושב ירושלם עד ימי דוד כמו שנזכר בספר שמואל, והייתה סבת עמדו שם הברית שכרת אברהם עם אבימלך שלא ישקר לו ולנינו ולנכדו, והנה שמואל הנביא כתב זה הספר כמו שאמרו רז"ל והוא אשר אמר עד היום הזה רוצה לומר עד ימי כתבו זה הספר. והנה זכר אחר זה מה שנשאר מהגויים האלה בגבול ישראל, לבאר שהם היו להם למוקש כמו שנזכר בתורה.

הפרק הבא    הפרק הקודם