רלבג לשופטים פרק טז

[טז, א]

אחר זה ספר שבא שמשון עזתה וראה שם אשה פונדקיתא ובא לביתה ללון שם.

[טז, ב]

והנה הוגד לבני עזה שבא שמשון שם וארבו לו כל הלילה בשער העיר רוצה לומר, שהם סגרו השער וארבו לו כל הלילה בזה האופן להרגו בבקר, לחשבם שהוא תחת ידם.

[טז, ג]

והנה שכב שמשון עד חצי הלילה ואז קם ואחז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות והסיעם עם הבריח ושמם על כתפיו והעלה אותם אל ראש ההר אשר על פני חברון, וזה ממה שיורה על עוצם גבורתו.

[טז, ד-כא]

אחר כן ספר שאהב אשה בנחל שורק מבנות פלשתים ושמה דלילה וידמה שגיירה תחלה כמו שארז"ל.
ועלו אליה סרני פלשתים והשיאוה לפתות את שמשון שיודיעה במה כחו גדול ובמה יוכלו לו?
לאסור אותו לענותו והתל בה ג' פעמים ואחר זה הציקתהו בדבר עד שהלאת אותו, עם שכבר היתה מונעת ממנו בעת שהיה יצרו תקפו, כמו שארז"ל ולזה קצרה נפשו למות וכשקצרה נפשו למות אז הגיד לה את כל לבו והיה זה סיבה שנפל ביד פלשתים, ונקרו עיניו ואסרוהו בנחשתים, והיה טוחן בבית האסורים, כמנהג האסורים שהיו טוחנים שם מיני התבואה להשתעבד בהם.

[טז, כג-כה]

והנה סרני פלשתים חשבו לתת תודה לאלהיהם על אשר נפל בידם שמשון, אויבם ומחריב ארצם, והיה זה סיבה שקראו לשמשון שיצחק לפניהם, כדי שיראוהו כלם ויתבאר להם מה הגיע להם מהטוב בנפלו בידם.

[טז, כו-כז]

והנה סבב שמשון עם הנער המחזיק אותו שיביאהו למשש העמודים אשר הבית נכון עליהם כדי שישען עליהם.

[טז, כח]

וקרא שמשון לשם יתברך
שיחזקהו בפעם הזאת להנקם משונאיו שנקרו את עיניו ושמע השם לקולו ובחר שמשון למות עם פלשתים כדי שינקם מהם.

[טז, כט-ל]

והנה הטה שמשון שני עמודי התוך אשר הבית נכון עליהם וכבר נסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו והטה אותם בכח בדרך שנפל הבית על הסרנים ועל כל העם עד שכבר המית במותו רבים מאשר המית בחייו.

[טז, לא]

והנה זכר אחר זה פעם שנית שהוא שפט את ישראל עשרים שנה להורות כי הזמן שישב בארץ פלשתים נכלל באלו הכ' שנה.

והתועלות המגיעות מזה הספור הן אלו:
התועלת הראשון - לפרסם מה שנפלו בו ישראל מהרע תכף שהרשיעו לעשות - לעבוד את אלהי הגוים אשר הפילם השם ביד ישראל - עד שבשנה ההיא רעצו ורצצו פלשתים ובני עמון את ישראל, והתמיד השעבוד הזה החזק שמנה עשרה שנה, עד ששבו אל ה' בכל לבם כי בזה תתקיים אמונת ההשגחה והגמול והעונש, אשר היא גדולה שבפנות התוריות, ולזאת הסיבה גם כן זכר, כאשר שבו אל ה' בכל לבם, נעזרו מאת השם יתברך להכניע אויביהם.

התועלת השני -
הוא להודיע שאין ראוי לרדוף החלושים, כי אין בשער עזרתם, הלא תראה מה שקרה לזקני גלעד, שרדפו יפתח בעבור אחיו שהיו קרוביהם, וגרשוהו מהסתפח בנחלתו, לסוף הענין נצטרכו אליו והיה מושל עליהם.

התועלת השלישי -
הוא להודיע שראוי לאדם שיעשה דבר מה לתקות גמול, שיעשה דבריו בחכמה באופן שיגיע לו הגמול אחר עשותו המעשה, ולזה רצה יפתח שישימו זקני גלעד ה' עד ביניהם על תנאיהם, כדי שיתברר לו שלא יהתלו בו אחר נצחו בני עמון והיה זה מצפה שהיה מקום שהיו מתקבצים בו ישראל תמיד כי נגלו בו דברים נפלאים כאילו יצף ה' שם.

התועלת הרביעי -
הוא להודיע שאין ראוי להלחם עם האנשים, אם לא היתה שם סיבה ראויה תביא על זה, ועל זה ספר ששלח יפתח מה ששלח לבני עמון, והיה משיב לו מלך בני עמון תחלה, כי בסבת החמס שעשו לו ישראל בארץ ההיא שהחזיקו בה הוא רוצה להלחם עמם, ובסוף הענין נתבאר שלא היתה שם סיבה ראויה תניעהו לזה, ואמר יפתח שישפוט הש"י בינותיהם, כי עול היה עושה לו מלך בני עמון ונמשך מזה שכבר נצחהו יפתח, והכה בבני עמון מכה רבה מאד.

התועלת החמישי -
הוא להודיע שראוי לאדם שיעשה עניניו בחכמה ובהתישבות כדי שלא תשיגהו החרטה על זה. הלא תראה כי יפתח מהר לנדור נדר לה' בזולת התישבות והשיגתהו החרטה, כי היה ראוי שיתישב תחלה אם היה שתצא בתו מדלתי ביתו לקראתו, שיקדש לה' דבר אחר זולתה, ולא ימנע ממנה פרי בטן.

התועלת הששי
- הוא להודיע שראוי למי שיבקש טוב מה מהש"י, שידור לו נדר מה, כדי לפרסם בלב האנשים כי כל הטובות מאתו, ולזה זכר כי יפתח נדר לה', אם יתן בני עמון בידו.

התועלת השביעי
- הוא להודיע שמי שנדר לה' יחויב לו שיקיימהו, ואע"פ שיכבד לו מאד, הלא תראה כי יפתח בעבור שפצה פיו לה', הוכרח לקיים את נדרו, אף על פי שהיה הדבר לו בתכלית הקושי, והנה יש לשואל שישאל: איך לא נשאל יפתח על נדרו כי כבר היה פינחס קיים, והוא היה יודע פירוש התורה בשלמות?
ואפשר שנאמר שלא היה יודע יפתח שיש לנדרים היתר, גם לא ידעו זה אז אחד מאנשי גבולו, כי כבר נשקעו כלם בנמוסי הגוים ועזבו את התורה ימים רבים. והנה החכם אין לו להתיר הנדרים אלא כשישראל הנודר ישאל היתר, להיותו מתחרט בנדר. ואפשר שנאמר כי בקיום זה הנדר פרסום הנס שעשה לו הש"י, היה בלתי ראוי שיתחרט יפתח על זה הנדר לפי מה שחשב.

התועלת השמיני
- הוא להודיע שאין ראוי לאדם שיקנא לחברו בראותו שהגיע ממנו פועל טוב, כשלא קרא לו בעשיית הטוב ההוא, כדי שיהיה נקרא על שמו גם כן זה הפועל הטוב.
הלא תראה כי בני אפרים היו מקנאים על יפתח, כשלא קרא להם ללכת עמו וקרה להם מפני זה מהרע מה שקרה.

התועלת התשיעי -
הוא להודיע שאין ראוי לאדם שיהיה בלתי מכיר הטובה שקבל מאחר, ויגמול רע תחת טוב. הלא תראה כי בני אפרים שהיה להם להכיר הטוב שבא להם ע"י יפתח, ולגמול לו חסד על זה, כשחשבו לגמול לו רע תחת טוב שעשה להם, נמשך להם מהרע הנפלא מה שסופר בזה הספור, עד שנפל מבני אפרים מ"ב אלף.

התועלת העשירי -
הוא להודיע שאין ראוי לבעלי היכולת לגנות החלושים. הלא תראה כי בני אפרים היו קורין גלעד פליטי אפרים על צד הבוז, והאבן שמאסו היתה לראש פנה, וקעקעה את בנינם החזק.

התועלת הי"א -
הוא להודיע שראוי שתלך האשה אחר בעלה ולא ימנעה מזה גדלות בית אביה, לזה זכר מאבצן, עם היותו גדול שכבר שלח שלשים בנות החוצה.

התועלת הי"ב
- הוא להודיע עוצם ההשגחה האלהית בענין שמשון בעבור ישראל, וזה כי מפני שנגלה לשם יתברך שסופו ללקות בדבר הנשים, התחכם למנעו מזה כפי היכולת. ולזה היה נזיר אלהים מן הבטן, ונמנעה ממנו התגלחת להוסיף לו כח, באופן שתשלם לו ההצלה מצד הגבורה, אם לא יוכל לכבוש יצרו מבנות הפלשתים.
והוזהרה אמו שתנהג מקצת דיני הנזירות בעודה הרה ממנו, לזאת הסיבה בעינה, ומן הנראה שזאת ההשגחה היתה עוד מצד תפלת הנביא יעקב, שאמר: לישועתך קויתי ה', וזה שכשראה הרע הראוי לבא לשמשון בסוף הענין מפאת הנשים, אמר שהוא מקוה מהשם יתברך יושיעהו מזה על דרך ההשגחה.

התועלת הי"ג -
הוא להודיע שראוי לחקור בדברים המיישרים לתכלית מה, בתכלית מה שאפשר כדי שיגיע מהם התכלית הדרוש, ולזה ספר שלא סמך מנוח על דברי אשתו, אבל בקש מאת השם יתברך שישוב לו איש האלהים אשר שלח, כדי שתשלם לו הידיעה מה יהיה משפט הנער ומעשהו, ומי הוא זה האיש אם הוא ראוי לסמוך עליו.

התועלת הי"ד
- הוא להודיע ולפרסם ענין המופתים אשר יעשה הש"י ע"י נביאו, כי באמונתם יתקיימו הפנות התוריות. ולזה זכר זה המופת שנעשה בפני מנוח ואשתו בעליית המלאך בלהב המזבח. ומופת שמשון המס אסוריו מעל ידיו, ובקע המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים להציל שמשון מהצמא החזק שהיה לו.

התועלת הט"ו -
הוא להודיע שכבר תקשה מאד השגת המלאך ולזה חשב מנוח שימות כשהשיגו מלאך השם, וכן זכר זה גדעון, והיה זה כן, כי כשהשיג השכל אשר לנו המציאות הרוחני, ידמה שיחוייב שידבק בו וישאר הגוף מת, אם לא ילווה לו עזר אלהי.

התועלת הי"ו -
הוא לפרסם קיום יעודי השם יתברך, ולזה התחיל לספר הגבורה שעשה שמשון מדבר כפיר האריה, ולקחו האשה שלקח בתמנתה שהיה סיבה להפיל חללים רבים מפלשתים, ולזאת הסיבה אמר כי מה' היא כדי שיפיל חללים מפלשתים, כמו שיעד שהוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים לא שהיה מאת הש"י שיתגאל בבנות הערלים, ולזה ספר גם כן שאר מה שהרע שמשון לפלשתים בחייו ובמותו, ודבר גבורתו, עד שלולי שגלה סודו לדלילה לא היה נופל ביד פלשתים, עם היותו בארצם יחיד, מרוב גבורתו כאילו התחכם הש"י, שאם היה שיהיה נפתה לבו לנשים ההם, שתהיה לו גבורה נפלאת יהיה נשמר בה מהפלשתים.

התועלת הי"ז
- הוא להודיע שאין ראוי לגלות סודו גם לשוכבת חיקו, הלא תראה כי תכף שגלה שמשון סודו לאשתו גלתה אותו לאנשי העיר, וכן הענין במה שגלה סודו לדלילה, שהיה סיבה להפילו ביד פלשתים שנמשך מזה מהרע מה שנזכר כבר בזה הספור.

התןעלת הי"ח -
הוא לבאר שאין ראוי להתדבק בבנות הערלים גם אחר התגיירם, כי נקל להם לחזור לסורם הלא תראה מה שקרה לשמשון מפני דבקו באלו הנשים, עם שהוא מבואר שאם לא היה דבק בהם והיה נלחם בפלשתים עם ישראל היה מכניעם ומשפילם מצד חוזק גבורתו והצלחתו עליהם באמצעות העזר האלהי, שהיה בהכרח נוסף עליו אם היה נשמר מאלו הנשים, והיה מנהיג ישראל כמנהג השופטים השלמים.

התועלת הי"ט -
הוא להודיע שראוי למנהיג שישמור עמו ולא יספיק לו שמירת עצמו. והלא תראה כי שמשון, עם מה שנתפרסם לו מגבורתו שלא יוכלו רבים להזיק לו אם יהיה בידו כלי מלחמה, כי גם בלא כלי מלחמה היה מנצח רבים - כמו שבא בזה הספור - הנה לא רצה להזיק בבני יהודה בבואם לאסרו לתתו ביד פלשתים, וסבל שיאסרוהו, בראותו שאם לא יסבול זה יריבו בני יהודה על זה עמו בחזקה, למלט נפשם מיד פלשתים, ותתחדש בזה מריבה בינו ובין בני יהודה, ואולי יפול מהם רב, ולזאת הסיבה שאל מהם כשהסכים לסבול שיאסרוהו, שלא יפגעו בו הם, כי אולי אם יראה כוונתם לבא לפגוע בו, לא יוכל לסבול שלא יקים כנגדם, ויפיל מהם רב.

והנה ג"כ סבל שמשון שיאסרוהו בני יהודה לאהבתו אותם, כדי שיעשה להם התנצלות עם פלשתים במה שהיה משחית בהם, כי הם הראו עצמם עוזרים לפלשתים לאסרו בידם, ולזה נודע להם כי לא מלבם היה עושה שמשון הרע להם.

התועלת הכ'
- הוא להודיע עוצם השגחת הש"י עד שסבב שאיש אחד אסור, וזולת כלי מלחמה נצח והמית רבים, כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט.

התועלת הכ"א -
הוא להודיע שיש גמול ומשפט על כל המעשה, מדה כנגד מדה, ולזה זכר כי לקה שמשון בעיניו, כי לכתו אחר עיניו הכשילהו בזה.

התועלת הכ"ב - הוא להודיע מה שעשה השם לקנאת כבודו, במה שהיו הפלשתים מיחסים לאלהיהם נפילת שמשון בידם, אשר סבת היתה התפתותו פתוי הנשים, וזה שכבר השיב לשמשון כחו שגבר להנקם מהם ונפשו לא חיה, כי הוא היה ראוי לכך מצד התפתותו בדברים הפחותים האלה, ולזה שאל שתמות נפשו עם פלשתים לפי שלא היה ראוי לו אז לעשות לו נס יותר גדול מזה והם היו ראוים ג"כ לזה מפני שהיו מיחסים זאת ההצלחה לאלהיהם.

הפרק הבא    הפרק הקודם