רשי, מלכים א פרק יט


פרק יט, ב
כה יעשון אלהים. כמו שעשית לנביאי הבעל.

פרק יט, ד
רותם. ייניבר"א בלע"ז. ויאמר רב. [תרגום] סגי לי ארכא, עד אימתי אנא מטריף כדין.

פרק יט, ו
רצפים. פחמים, וכן (ישעיהו ו ו,) 'ובידו רצפה'.

פרק יט, ט

אל המערה. היא נִקְרַת צור (שמות לג כב) שעמד בה משה (ראה מגילה יט ב).

פרק יט, י

את מזבחותיך הרסו. במות יחיד הנעשות לשם שמים, שהרי מזבח בית הבחירה בירושלים היה.

פרק יט, יא

ורוח גדולה. [תרגום] משרית מלאכי רוחא. ברעש. [תרגום] משרית מלאכי זיעא.

פרק יט, יב
אש. (תרגום) משרית מלאכי אשתא. קול דממה דקה. [תרגום] קל דמשבחין בחשאי, אבל בנביאי אומות העולם אומר (איוב ד טז,) 'דממה וקול אשמע', דממה היתה לשבח. ואני שמעתי קול הבא מתוך הדממה, דטינטישמנ"ט בלע"ז, ואין שומעין הקול ממש.

פרק יט, יג
וילט פניו. [תרגום] גום, וכריך אפוהי, וכן הוא אומר (שמו"א כא י,) לוטה בשמלה.

פרק יט, טז
תמשח לנביא תחתיך. אי איפשי בנביאותך, מאחר שאתה מלמד קטיגוריא על בני.

פרק יט, יז

ימית אלישע. לא מצינו שהמית אלא ארבעים ושנים ילדים על ידי הדובים ביריחו (מלכים ב ב כד).

פרק יט, כ

לך שוב. מאחרי. כי מה עשיתי לך. שתבא אחרי.

פרק יט, כא

בשלם הבשר. בשל להם את הבשר, כך פירשו דונש ומנחם, וכן תרגמו יונתן בשתי תיבות בשיל להון. ואני אומר, אין צריך לחלקו לשתי תיבות, ומהו בשלם הבשר, בשלם לשני השוורים את הבשר שלהם, שהצמד אין פחות משנים. ויתן לעם. מרוב שמחה עשה משתה.

הפרק הבא    הפרק הקודם