רשי, מלכים א פרק כא


פרק כא, א
ויהי אחר הדברים האלה. עוד אחרת לקרב מיתתו.

פרק כא, ב

מחיר זה. הכרם הזה.

פרק כא, ח

אל הזקנים. זקני אשמאי, סבי דבהתא.

פרק כא, ט

קראו צום. וביום צום דרכם לבדוק בעבירות שבידם.

פרק כא, יג

ברך נבות. חילוף של קללה, ותרגום, גדיף נבות קדם ה' ומלכא לט.

פרק כא, טו

קום רש. יש מחכמים אומרים, הרוגי מלכות נכסיהם למלך, ויש מהן אומרים, בן אחי אביו היה, ואותו ואת בניו הרג, וראוי ליורשו (סנהדרין מח ב).

פרק כא, כ

התמכרך. מכרת את עצמך להכעיס את בוראך. התמכרך כמו (דברים כח סח,) 'והתמכרתם שם לאויביכם'.

פרק כא, כג

בחל יזרעאל. בבקעת יזרעאל, בחל, תרגומו של גיא.

פרק כא, כה

רק לא היה כאחאב. הכתוב מעיד עליו, שלא היה במלכים כמותו, שירבעם וכל אשר אחריו, עבדו את העגלים מיראה, אם יעלה העם ירושלים, תשוב הממלכה לבית דוד, וזה הוסיף הבעל והאשרה להכעיס. התמכר. נמכר לעבודה זרה. ראיתי בירושלמי (סנהדרין י ב) חיאל בית האלי שושבינו היה, ובכל יום שם דמיו ונתן לעבודת גלולים.

פרק כא, כז

ויהלך אט. יחף.

פרק כא, כט

לא אביא הרעה. רעת ביתו לא אביא בימיו, אבל גזירת ילוקו הכלבים את דמו, אי אפשר לבא בימי בנו, אלא עליו.

הפרק הבא    הפרק הקודם