רשי, מלכים א פרק ד


פרק ד, א
מלך על כל ישראל. משראו בחכמתו, שמחו כולם במלכותו.

פרק ד, ג

סופרים. לכתוב דברי הימים. המזכיר. איזה משפט בא לפניו ראשון, שיפסקנו ראשון, כך שמעתי.

פרק ד, ה

על הנצבים. שנים עשר נציבים היו, לכלכל את המלך ואת ביתו.

פרק ד, ו

על המס. שהעלה על ישראל, כמה שנאמר (לקמן ה כז,) ויעל המלך שלמה מס.

פרק ד, ז

וכלכלו את המלך. כל סעודתו, ומאכל הסוסים, וכל צרכי הוצאה.

פרק ד, יא

נפת דאר. [תרגום] פלכי דאר.

פרק ד, יג
חבל ארגוב. ממונה היה עליהם לגבות מס המלך, כי משפט המלך יש לגבות יציאותיו מן העם, כמה שנאמר במשפט המלוכה בספר שמואל (א י כה).

פרק ד, יט

ונציב אחד אשר בארץ. רב ושמואל פליגי, חד אמר, אחד ממונה על כולם, הוא עזריה בן נתן האמור למעלה, וחד אמר, כנגד חודש העיבור סנהדרין יב א.

הפרק הבא    הפרק הקודם