רשי, מלכים ב פרק ח


פרק ח, א
ואלישע דבר אל האשה. זה שבע שנים. כי קרא ה' לרעב. הוא הרעב אשר היה בימי יואל בן פתואל.

פרק ח, ג

אל ביתה ואל שדה. שהחזיקו בה גזלנים.

פרק ח, ז

ויבא אלישע דמשק. להחזיר את גיחזי בתשובה (סוטה מז א).

פרק ח, י

חיה תחיה. כלפי חזאל אמר, שיחיה תחת בן הדד למלכות.

פרק ח, יא

ויעמד את פניו. פנים של צער שלו שהיה מבקש לבכות, העמיד, שלא יבכה בפני חזאל, וישם לבו לעמוד ולהתאפק. עד בוש. כמו בושש, 'ולא יכול להתאפק ויבך'.

פרק ח, יב

תרטש. לשון ביקוע המעים, ואב לכולן (ישעיהו יג יח,) 'וקשתות נערים תרטשה'. והרותיהם. מעוברות שלהם.

פרק ח, טו

המכבר. תרגום יונתן: גונבא, וכן (שופטים ד יח,) 'ותכסהו בשמיכה', תרגום, בגונבא, והוא בגד. ויפרוש על פניו. להצטנן.

פרק ח, טז

ובשנת חמש וגו'. יהושפט המליך את יורם בחייו שתי שנים כשחזרו מן המלחמה שנלחמו במלך מואב, כך שנויה בסדר עולם. בשנת חמש ליהורם ויהושפט בשנת חמשים, שנגזרה גזירה על יהושפט ליהרג ברמות גלעד, אלא שתלה לו בשביל שזעק, שבע שנים.

פרק ח, יט

ניר. ממשלה.

פרק ח, כ

וימליכו עליהם מלך. ומימי דוד לא היה להם מלך, כמו שנאמר (מלכים א כב מח,) 'ומלך אין באדום', (שמואל ב ח יד,) 'וישם באדום נציבים', שמנה מלכים מלכו באדום לפני מלך מלך לישראל, המנוים בספר בראשית, (לו לא מג,) כנגדו מלכו בישראל שמנה מלכים, איש בושת, ודוד, ושלמה, ורחבעם, ואבים, ואסא, ויהושפט, ויהורם, ולא היה מלך לאדום, ומה שכתוב למעלה שהלך מלך אדום עם יהורם בן אחאב ועם יהושפט למלחמה על מלך מואב, לא מלך גמור הוא אלא נציב, שאף הוא היה קרוי מלך וכמו שנאמר (מלכ"א כב מח,) 'ומלך אין באדום נצב מלך', הנציב היה להם במקום מלך.

פרק ח, כא

הסובב אליו. הסמוכים אל הספר.

פרק ח, כב

תפשע לבנה. מרדו יושבי לבנה ומרדו במלך, ואיני יודע מאיזה אומה היו, שהרי לבנה מארץ ישראל היא, ואומר אני, שהיו משבט יהודה, ומרדו במלך.

פרק ח, כד

ויקבר עם אבותיו בעיר דוד. ובדברי הימים (ב כא כ) אומר, בעיר דוד ולא בקברות המלכים.

הפרק הבא    הפרק הקודם