רשי, ישעיהו פרק יב


פרק יב, א
ואמרת. בראותך אותם שנדונין לחרפות ולדראון עולם. אודך ה' כי אנפת בי. והגליתני וכפר גלותי עלי, ועתה נרצה עוני וישוב אפך ותנחמני, ויונתן תרגם: אודך ה' כי חטאתי לך ועל כן אנפת בי ולולי רחמיך לא הייתי כדאי לשוב אפך ולנחמני, והנה שב אפך ממני.

פרק יב, ב

עזי וזמרת יה ה'. עוז ושבח של הקדוש ברוך הוא הוא היה לי לישועה, ואין לפרש עוזי עוז שלי שלא מצינו במקרא עזי נקוד חטף קמץ אלא שורק עזי חוץ משלש מקומות שהוא סמוך אצל וזמרת ולא וזמרת כמו וזמרתי אלא על כרחך וזמרת דבוק הוא לתיבה של אחריו, לכך אני אומר שאין יו"ד של עזי אלא כמו יו"ד של שוכני סנה (דברים לג). יה ה'. עד הנה היה שמו חלוק ובמפלתו של עמלק נעשה שלם וכן הוא אומר כי יד על כס יה (שמות יז) אין הכסא שלם ואין השם שלם עד שתהא מלחמה לה' בעמלק. ויהי לי לישועה. כמו היה לי לישועה ודרך מקראות לדבר כן כמו ואשר לא שם לבו (שם ט') וגו' ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו. ועוד בדברי הימים (ב י') ובני ישראל היושבים בערי יהודה וימלוך עליהם רחבעם היה לו לומר מלך עליהם רחבעם.

פרק יב, ג

ושאבתם. ותקבלון אולפן חדת. ממעיני הישועה. כי ירחיב לבם על ידי ישועה הבאה להם ויתגלו להם רזי התורה שנשתכחו בבבל על ידי הצרות.

פרק יב, ד

עלילותיו. מעלליו. הזכירו. לשבח כי נשגב הוא.

הפרק הבא    הפרק הקודם