רשי, ישעיהו פרק טו


פרק טו, א
משא מואב. נתנבא ישעיה שיבוא סנחריב על מואב ויגלם כמו שנאמר (לקמן טז) בשלש שנים כשני שכיר ונקלה כבוד מואב. כי בליל שודד ער מואב נדמה. נדמה מואב כאילו ישן דומם ואין יכול להלחם ובליל אחר אשר שודד בו קיר מואב נדמה, תרגם יונתן: ואינון דמיכין, ער וקיר שתי מדינות מואב הם.

פרק טו, ב

עלה הבית ודיבון. עלה מואב הבית ואנשי דיבון על הבמות. לבכי. אלו בוכים בבית ואלו בוכים בראשי במותיהם.

פרק טו, ג

ירד בבכי. גונח ונוהם בבכי, כמו (שופטים יא) וירדתי על ההרים וכן (איכה ג) זכר עניי ומרודי.

פרק טו, ד

על כן חלוצי מואב יריעו. על אשר מזוייני מואב יריעו לקראת המלחמה ונפשו של מואב ירעה לו מתרועעת כאבל על עצמו.

פרק טו, ה

לבי למואב יזעק. נביאי ישראל אינם כנביאי אומות העולם, בלעם היה מבקש לעקור את ישראל על לא דבר ונביאי ישראל מתאוננים על פורענות הבאה על האומות. בריחיה עד צוער. על כל חזקה של מואב יזעק לבי עד צוער שהיא עגלה שלישיה עיקר חוזק שלהם כעגלה שהיא שלישית לבטן, לשון אחר: שלישיה גברתנית ויונתן תירגם: בריחיה כמו בורחיה הבורחים יברחו מהם להמלט עד צוער כמו שעשה לוט אביהם שברח לצוער. מעלה הלוחית. מקום מעלות הר ששמו מעלה הלוחית וכן מורד חורנים (ירמי' מח) יבכו הבורחים דרך שם וכל המקומות האלה ממואב הם. יעערו. יצעקו ולשון ארמי הוא שתרגם יונתן: לא ידרוך הדורך הידד לא יעוערון בקלהון.

פרק טו, ו

מי נמרים. נהר של אותו מקום. משמות יהיו. מדם חלל המתערב ונופל בהם. כי יבש חציר וגו'. כלומר גבוריהם ומלכיהם ושליטיהם, ולפי ששבחה של ארץ מואב הוא מרעה הטוב שבה כמו ששנינו אלים ממואב, לפיכך משל את פורענותה בחורבן מרעה שלה.

פרק טו, ז

על כן יתרה עשה. על אשר יתרה עשה תבא עליו הפורענות הזה שהיו כפויי טובה, שהרי בכמה מקומות עמד אברהם ללוט בצאתו מחרן ובלכתו למצרים ובזכותו שולח מתוך ההפכה ונלחם עליו עם אמרפל וחביריו והיה להם לגמול טובה לזרעו והם היו מונים אותם כשהגלה סנחריב לראובני ולגדי והיו ישראל בוכים ומתאוננים והיו אומרים להם על מה אתם מתאוננים והלא לבית אביכם אתם הולכים, אברהם אביכם לא מעבר הנהר בא, וזהו שנאמר (צפניה ב') שמעתי חרפת מואב וגדופי בני עמון ועוד שסייעו את סנחריב שלש שנים שצר על שומרון, הוא שנאמר (לקמן טז) בשלש שנים כשני שכיר ונקלה כל כבוד מואב. ופקדתם. תרגם יונתן: ותחומיהון דעל ימא מערבא יתנסיב והוא לשון מינוי כמו (מדבר ד) ופקודת אלעזר בן אהרן הכהן, כלומר ארצם שפקדתם עליה תלקח מהם. על נחל הערבים ישאום. יקחו האויבים אותם את הגבולין. ועוד יש לפרש ופקדתם שאביא עליהם זה תהיה על נחל הערבים ישאום, האויבים יגלו אותם אל ארץ בבל שהוא נחל ערבים, שנאמר (תהלים קלז) על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו.

פרק טו, ח

אגלים ובאר אלים. מקומות הם בגבול מואב. יללתה. של מואב. באר אלים. כמו ולבאר אלים.

פרק טו, ט

מי דימון. שם הנהר. מלאו דם. כשם הנהר. כי אשית על דימון נוספות. דם שמו ודם חללים אוסיף למלאותו ויונתן תרגם: נוספות כנישת משיריין מחנות הנאספות יחד והוא לשון ספו שנה על שנה (לקמן כט) ספות הרוה (דברי' כט). לפליטת מואב אריה. פליטה שישאיר סנחריב יבא נבוכדנצר בעתו וישחיתה והוא נקרא אריה, כענין שנאמר (ירמיה ד) עלה אריה מסובכו. ולשארית. ישראל. אדמה. אדמתכם.


הפרק הבא    הפרק הקודם