רשי, ישעיהו פרק לה


פרק לה, א
ישושום. ישישו עליהם כמו ישושו מהן, כמו בני יצאוני (ירמיה י) שפתרונו יצאו ממני וכן בשלם הבשר (מלכ"א יט) בשל להם הבשר. מדבר וציה. ירושלים הקרויה ציה וציון הקרויה מדבר הן ישושו על מפלתם של גבורי עובדי כוכבים ופרס. ותגל ערבה. ערבתה של ירושלים.

פרק לה, ב

ורנן. כמו ולרנן. הלבנון. בית המקדש. הדר. כבודו לציון.

פרק לה, ג

חזקו ידים רפות. כל הנביאים מבשרי ישועה נחמו את ישראל וחזקו את ידיהם הרפות, חזקו לשון משקל כבד ופתרונו חזקו את אחרים, ואם היה בא לומר חזקו אתם שידכם רפות היה לינקד חזקו ואמצו (דברי הימים ב' לב) עכשיו שאומר להם לחזק ולאמץ אחרים נקוד חזקו אמצו. חזקו אל תיראו. זה נקוד חזקו לשון קל חזקו אתם מאליכם כמו שיאמר ליחיד חזק ואמץ (יהושע א) ולא יאמר חזק.

פרק לה, ד

לנמהרי לב. שממהרין את הגאולה ומצירין על איחורה. נקם יבא. כמו בנקם יבא. גמול אלהים. על הרשעים הוא יבא ואתכם יושיע.

פרק לה, ה

עיני עורים. אותם שהיו עד הנה עורים מהכיר את מורא זו עליהם. ואזני חרשים. שלא היו שומעים לקול נביאים עד הנה תפקחנה ותפתחנה כי אתן להם רוח נכון ליראה אותי. ועל ישראל הוא אומר שקראם עורים וחרשים כענין שנאמר החרשים שמעו וגו'.

פרק לה, ו

אז ידלג כאיל פסח וגו'. ישראל שהם עכשיו פסחים וחלשים מצינו שקוראם פסחים חלשים כמו שנאמר פסחים בזזו בז (לעיל לג). ותרון. בישועתי. לשון אלם. לשונם של ישראל שהיו בין הכשדים אלמים שומעים חרפות ואינם משיבים. כי נבקעו במדבר מים. כי תשמחם ישועתו ויפרחו כמדבר ציה הצמאה למים ומעיינות נבקעים בתוכה כלומר כי יצמח ישע לנדכאים.

פרק לה, ז

והיה השרב לאגם. התאב לתשועה יהא נושע והנביא דבר בלשון משל. בנוה תנים רבצה וגו'. בנוה מקום שהיה מדבר ציה שהוא נוה מרבץ תנין יהיה לח, מקום חציר הנעשה לקנה וגומא ואין דרך קנה וגומא גדלים אלא במקום מים, כענין שנאמר היגאה גומא בלי בצה (איוב ח). רבצה. שם דבר הוא כמו מרבץ שהרי אינו מפיק ה"א.

פרק לה, ח

והיה שם מסלול. לעוברים ושבים. לא יעברנו,. לאותו דרך שום טמא כלומר לא יהיה עוד לעכו"ם והוא למו. והוא הדרך של אותן עורים וחרשים ופסחים ואלמים הנזכרים למעלה, והיה הלוך אותו דרך ואפילו הם אוילים לא יתעו כי איישירנו לפניהם.

פרק לה, ט

ופריץ חיות. חזיר מיער (תהלים פ) אין לך פריץ בחיות כחזיר הבר וגם אריה מסובכו (ירמיה ד) הוא נבוכדנצר לא ימצא שם. בל יעלנה. לאותה הדרך דרך משמש לשון זכר ולשון נקבה כדכתיב את הדרך אשר ילכו בה (שמות יח) הרי נקבה, בדרך אחד יצאו אליך (דברים יח) הרי זכר. לא תמצא. חיה רעה שם.

פרק לה, י

ושמחת עולם. שמחה אשר מעולם שהיתה להם כבר בדרך יציאתן ממצרים וה' הולך לפניהם יומם (שמות יג). ונסו. היגון והאנחה מהם.

הפרק הבא    הפרק הקודם