רשי, ישעיהו פרק לט


פרק לט, א
וישמע כי חלה ויחזק. היה למוד לאכול בשלש שעות וישן עד ט', כיון שחזר גלגל חמה לחזקיהו כשעמד משנתו בט' שעות מצא שהוא שחרית בקש להרוג את כל עבדיו אמר הנחתם אותי ישן יומם ולילה עד הבקר?! אמרו לו גלגל חמה הוא שחזר. אמר להם ומי החזירו? אמרו לו אלוהו של חזקיהו כו' כדאיתא בתנחומא ובפסיקתא.

פרק לט, ב

בית נכתה. בית גנזיו של בשמים כמו (בראשית לז) נכאת וצרי ולוט. ואת השמן הטוב. יש פותרים שמן המשחה, ויש אומרים הוא שמן אפרסמון שהיה מצוי בא"י והוא פנג האמור (ביחזקאל כז ) יהודה וישראל המה רוכליך בחטי מנית ופנג. וראיתי בספר יוסיפון שהוא אפרסמון וגדל ביריחו לכך נקרא יריחו על שם הריח. לא היה דבר. אף ספר תורה.

פרק לט, ג

מארץ רחוקה באו אלי. זה אחד משלשה בני אדם שבדקן המקום ומצאן עביט של מימי רגלים קין וחזקיהו ובלעם, חזקיהו היה לו להשיב אתה נביאו של מקום ולי אתה שואל התחיל מתגאה ואומר מארץ רחוקה באו אלי, לפיכך נענש ועל ששמח עליהן והאכילן על שלחנו, וכן בלעם שאמר לו מי האנשים האלה עמך, והשיב ואמר בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי (במדבר כב), וכן קין שאמר לו אי הבל אחיך (בראשית יד) היה לו לומר רבש"ע הלא כל הנסתרות גלויות לך כו' כדאיתא בתנחומא.

פרק לט, ו

לא יותר דבר. מדה כנגד מדה כנגד לא היה דבר.

פרק לט, ז

ומבניך. הם חנניה מישאל ועזריה.

פרק לט, ח

טוב דבר ה'. מאחר שבימי יהיה שלום.

הפרק הבא    הפרק הקודם