רשי, ישעיהו פרק נד


פרק נד, א
רני עקרה. ירושלים אשר היתה כלא ילדה. לא חלה. לשון לידה הוא שהיולדת על ידי חיל וחבלים יולדת. מבני בעולה. בת אדום.

פרק נד, ב

יטו. למרחוק. מיתריך. הם חבלים דקים התלוים בשולי אהלים וקושרים ביתדות שקורין קביל"ש בלע"ז ותוקעין בארץ.

פרק נד, ג

תפרוצי. תגברו.

פרק נד, ד

עלומיך. נעוריך.

פרק נד, ו

כי תמאס. כשתמאס פעמים שכועס עליה מעט.

פרק נד, ח

בשצף קצף. מנחם פתר חרי אף, ודונש אמר במעט קצף כמו ברגע קטן עזבתיך, וכן תירגם יונתן. ובחסד עולם. שיתקיים עד עולם.

פרק נד, ט

כי מי נח זאת לי. שבועה בידי והולך ומפרש דברו כאשר נשבעתי מעבור מי נח וגו'.

פרק נד, י

כי ההרים ימושו. אף אם תכלה זכות אבות ואמהות חסדי מאתך לא ימוש.

פרק נד, יא

סוערה. שלבה סוער ברובי צרות. מרביץ בפוך. רוצף רצפתך מאבני נופך.

פרק נד, יב

כדכד. מין אבן טובה. שמשותיך. יונתן תרגם: אעך, ומנחם חברו עם ישמשוניה, ויש פותרין לשון שמש חלונות שחמה זורחת בהן ועושין כנגדו מחיצה במיני זכוכית צבעים לנוי. ומדרש תהלים פותר שמשותיך ושמש ומגן (תהלים פד) שיני החומה. לאבני אקדח. יונתן תרגם: לאבני גמר גומרין תרגום גחלים פתר אקדח לשון קדחי אש והם מין אבנים טובות בוערות כלפידים והוא קרבונקל"א לשון גחלת ויש פותרין לשון מקדח אבנים גדולות שכל חלל הפתח קדוח בתוכו והמזוזות והמפתן והסף כולן מתוך האבן הם. לאבני חפץ. לאבני צרוך.

פרק נד, יד

רחקי מעושק. כמו (לעיל נב) התנערי מעפר תרחקי מן העושקים אותך רחקי מעושק. תרחק מלעשוק בני אדם כדרך שעושים רשעים שאוספים ממון מגזל, אבל אתם לא תצרכו לגזול כי לא תיראו מדלות ועניות וממחתה כי לא תבא ולא תקרא אליך, אברבנאל בצדקה. שתעשה תהיה נכונה בגאולת עולם ותהיה רחוקה מעושק בני אדם כי לא תראי אפילו פחד ויראה לא יהיה לך מהם ותהיה רחוקה ממחתה שלא תקרב אליך, איל"ה שלוחה.

פרק נד, טו

הן גור יגור אפס מאותי. הן ירא יירא ויגור מגזרת רעות אותו שאין אני עמו הוא עשו. מי גר אתך. מי אשר נאסף עליך למלחמה, או מי גר מי שנתגרה בך, ורבותינו פירשוהו בגרים, לומר שאין מקבלים גרים לימות המשיח, ואף בפשוטו של מקרא יתכן מי שנעשו גרים אתך בעניותך עליך יפול בעשירותך, כמו על פני כל אחיו נפל (בראשית כה).

פרק נד, טז

הנה אנכי. אשר בראתי חרש המתקן כלי ואני אשר בראתי משחית המחבלו, כלומר אני הוא שגריתי בך את האויב, אני הוא שהתקנתי לו פורעניות. ומוציא כלי למעשהו. לצורך גומרו כל צורכו.

פרק נד, יז

כל כלי יוצר עליך. כל כלי זיין אשר ילטשוהו ויחדדהו בשבילך להלחם בך. יוצר. לשון חרבות צורים (יהושע ה) אף תשיב צור חרבו (תהלים פט).

הפרק הבא    הפרק הקודם