רשי, ישעיהו פרק נה


פרק נה, א
הוי כל צמא. הוי זה לשון קריאה וזימון וקיבוץ הוא ויש הרבה במקרא (זכריה ב) הוי הוי ונוסו מארץ צפון. לכו למים. לתורה. שברו. לשון לשבור בר (בראשית מב) קנו. יין וחלב. לקח טוב מיין וחלב.

פרק נה, ב

למה תשקלו כסף. למה תגרמו לכם לשקול כסף לאויביכם בלא לחם.

פרק נה, ג

חסדי דוד. שאגמול לדוד חסדיו.

פרק נה, ד

עד לאומים. שר וגדול עליהם ומוכיח ומעיד דרכיהם על פניהם.

פרק נה, ה

הן גוי לא תדע תקרא. לשמושך אם אלי תשמעו לשם ה' הנקרא עליך.

פרק נה, ו

בהמצאו. קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם דרשוני.

פרק נה, ח

כי לא מחשבותי מחשבותיכם. אין שלי ושלכם שוות לכך אני אומר לכם יעזוב רשע דרכו ויתפוש את דרכי. ואיש און מחשבותיו. ויתפוש את מחשבותי לעשות הטוב בעיני, ומדרש אגדה כי לא מחשבותי וגו' אין דיני כדיני בשר ודם אתם מי שמודה בדין מתחייב אבל אני מודה ועוזב ירוחם (משלי כה).

פרק נה, ט

כי גבהו שמים וגו'. כלומר כי יש הבדל וחילוק מעלות ושבח בדרכי יותר מדרכיכם ובמחשבותי יותר ממחשבותיכם כגבוה שמים על הארץ אתם נותנים לב למרוד בי ואני נותן לב להשיב אתכם.

פרק נה, י

כי כאשר ירד הגשם והשלג. ולא ישוב ריקם אך ייטיב לעולם.

פרק נה, יא

כן יהיה דברי אשר יצא מפי. להודיעכם ע"י הנביאים לא ישוב ריקם אך ייטיב לכם אם תשמעו להם.

פרק נה, יב

כי בשמחה תצאו. מן הגלות. ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה. שיתנו לכם פריים וצמחם ויהנו וירוננו יושביהם.

פרק נה, יג

תחת הנעצוץ וגו'. רבותינו דרשו תחת הרשעים יעלו צדיקים. נעצוץ וסרפד. מיני קוצים הם כלומר הרשעים יאבדו והצדיקים יטלו ממשלתם.

הפרק הבא    הפרק הקודם