רשי, ישעיהו פרק סא


פרק סא, א
יען משח. אין משיחה זו אלא לשון שררה וגדולה. לקרוא לשבויים דרור. כלומר לבשר להם בשורת הגאולה. פקח קוח. פקח את מלקוחם ושבים והתירם.

פרק סא, ב

שנת רצון. שנת פיוס ורצוי.

פרק סא, ג

אילי הצדק. לשון אילנות, כמו (לעיל ב) מאילים אשר חמדתם ומטע ה' יורה עליו.

פרק סא, ה

אכריכם. מנהיגי המחרישה.

פרק סא, ו

כהני ה'. נשיאי הקב"ה. חיל גוים. נכסי עממיא. תתימרו. אתם תכנסו תחתיהם בכבוד שנטלו עד הנה.

פרק סא, ז

תחת בשתכם. שהיה משנה אף הם כלמה ירונו תמיד חלקם, כלומר תחת אשר עד הנה תמיד עמי היו רוננים כלמה חלקם יש רנה שהוא אבל, כמו (איכה ב) קומי רוני בלילה וכמו (מלכים א כב) ותעבור הרנה דאחאב.

פרק סא, ח

כי אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה. לכך אינו מקבל עולות מעובדי כוכבים שכולן גזל. ונתתי פעולתם. של ישראל שתהא באמת או ונתתי פעולתם שפעלו שכר שסבלו גידופי העובדי כוכבים על כבודי באמת.

פרק סא, י

כחתן. אשר ילבש לבושי פאר ככהן גדול. וככלה תעדה כליה. תכשיטיה.

פרק סא, יא

כי כארץ תוציא צמחה וגו'.


הפרק הבא    הפרק הקודם