רשי, ירמיהו פרק כטפרק כט, ב

והגבירה. אם המלך.

פרק כט, ח

ישיאו. לשון הסתה כמו הנחש השיאני (בראשית ג).

פרק כט, יב

וקראתם אותי והלכתם. בדרכי והרי זה מקרא קצר.

פרק כט, טז

אל המלך. צדקיהו אשר לא גלה.

פרק כט, יז

כתאנים השוערים. לשון שערוריה (הושע ו).

פרק כט, יח

ולחרפה. שיחרפו אותם דשטרווי"ר בלע"ז, וכן כל חרפה שבמקרא.

פרק כט, כב

אשר קלס. לשון קלוי באש (ויקרא ב).

פרק כט, כג

וינאפו את נשי רעיהם. כמו שמפורש בסנהדרין, כה אמר הקדוש ברוך הוא שכבי עם חבירי. ועד. לשון עדות.

פרק כט, כד

הנחלמי. שם מקום.

פרק כט, כו

נתנך כהן. אל צפניה כתב כן. פקידים. ממונים. מהפכת. כיפה. הצינוק. סדן ציש"ב בלע"ז.

פרק כט, כח

כי על כן שלח. כי יש לך לגעור בו על אשר שלח אלינו לבבל לאמר, ארוכה היא גלותכם שם. על כן. כמו על אשר.

הפרק הבא    הפרק הקודם