רשי, ירמיהו פרק לאפרק לא, א

מצא חן. בעיני דור המדבר. שרידי חרב. מצרים והעמלקי והכנעני. הלוך להרגיעו ישראל. בהוליכם לנחול ארץ מרגועם.

פרק לא, ב

מרחוק. בזכות אבות. נראה לי. אני הנביא ואמר לי לאמר לכנסת ישראל אהבת עולם אהבתיך.

פרק לא, ג

עוד אבנך ונבנית. בניינים שנים היו לך על ידי אדם לכך חרבו עוד אבנך אני בעצמי בנין שלישי ונבנית לעולם תעדי תתקשטי.

פרק לא, ד

וחללו. בשנה הרביעית יחללו את פרים לפדותו בכסף.

פרק לא, ה

נוצרים. צופים בראשי מגדלים גבוהים להכריז קול נשמע למרחוק. לשון אחר: נוצרים כמו נוצר חסד לאלפים (שמות ל"ד) לשון שמירה, כלומר יש יום שיקראו אותם ששמרו התורה ויאמרו קומו, וכן תרגם יונתן: ארי אית אריכות יומיא וסגיא טובא דעתיד למיתי לצדיקיא דנטרו אורייתא מלקדמין.

פרק לא, ו

וצהלו בראש הגוים. במגדלות גבוהים כדי שישמעו למרחוק.

פרק לא, ז

בם עור ופסח. אפילו הנכשלים שבהם לא אמאס.

פרק לא, ח

בבכי יבאו. על ידי תפלה ותשובה.

פרק לא, ט

מזרה. ספריינ"ש בלע"ז.

פרק לא, יא

ונהרו. יאספו כמו נהר.

פרק לא, יג

דשן. שמן.

פרק לא, יד

קול ברמה נשמע. קלא ברום עלמא אישתמע קל בית ישראל דבכן על ירמיה נבייא כד שלח יתיה נבוזראדן מרמתא לשוב מאחר הגולים אל גדליה בן אחיקם, כמו שאמר בספר זה (לקמן לט). רחל מבכה על בניה. מדרש אגדה אמר שהלכו אבות ואמהות לפייס את הקב"ה על שהעמיד מנשה דמות בהיכל ולא נתפייס, נכנסה רחל אמרה לפניו רבונו של עולם, רחמי מי מרובים רחמיך או רחמי ב"ו הוי אומר רחמיך מרובים, והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, כשבאתי ליכנס לחופה הכניסו את אחותי ולא די ששתקתי אלא שמסרתי לה סימני, אף אתה אם הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם. אמר לה יפה למדת סנגוריא יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסרת סימנך לאחותך.

פרק לא, יז

מתנודד. קומפליינ"ט בלע"ז לשון מי ינוד לך (לעיל יט). יסרתני. ביסורין אתה הקב"ה. כעגל לא לומד. פושאגויילוני"ץ בלע"ז לשון מלמד הבקר (שופטים ד) הייתי בתחלה לכך חטאתי לך.

פרק לא, יח

נחמתי. אני מתחרט על תועבותי. הודעי. שהתבוננתי בעצמי שמעלתי אפרינוי"י בלע"ז.
חרפת נעורי. שיכולים אויבי לחרפני על חטאת נעורי.

פרק לא, יט

הבן יקיר לי אפרים. הן דברי שכינה כלומר הוא מתנודד ואני לבי נהפך עלי לרחם שמא בני יקירי הוא כמו שאין לו אלא בן אחד שהוא עושה לו כל רצונו. שעשועים. אישבגיימני"ץ בלע"ז. מדי דברי בו. בכל עת שאני מדבר בו ומדרש ויקרא רבה די דבורי שנתתי בו שלימדתיו תורתי לרחם עליו.

פרק לא, כ

הציבי לך ציונים. סימנים בדרכי אבותיך הטובים. תמרורים. תמרים קטנים נטועים לסימן בדרך. ופשוטו של מקרא עשי סימנים לדעת הדרך שהלכת בה מארץ ישראל לבבל שתחזירי באותו דרך, כלומר כי ודאי תשובי משם. דרך הלכת. הלכתי כתיב, וכל מקום שהלכת הלכתי אני עמך. ויונתן תרגם: שימי לך תמרורים התפלל במרר נפשך, ומנחם פירש תמרורים ענין מועל וכן פירש ותמרות עשן (יואל ג) סא"א.

פרק לא, כא

תתחמקין. תסתרי ממני שאת בושה לשוב אלי מפני דרכך, הנה חדשה נבראת בארץ שהנקבה תחזור אחר הזכר לבקשו שישאנה, לשון ואסובבה בעיר אבקשה וגו', ומשם רבי יהודה הדרשן שמעתי נקבה תסובב להיות גבר, אני נתתיך כבת הנוטלת עישור נכסים שבעה עכו"ם משבעים, סוף שתטלי הכל כבן זכר שהוא יורש הכל.

פרק לא, כה

על זאת הקיצותי. כך אמר ירמיה כל מה שהייתי ישן ונרדם בנבואת פורענות בנבואה הזאת הקיצותי מתרדמתי. ערבה. נעמה.

פרק לא, כו

זרע אדם וזרע בהמה. הטובים והסכלים שבהם אני אזרעם כולם להיות זרע שלי, זרע אדם וזרע , תרגם יונתן: אקימינון כבני אנשא ואצלחינון כבעירא שאין עונותיה נפקדין עליה.

פרק לא, כח

בוסר. פרי שלא נגמר והוא מקהה את השינים. ושני בנים תקהינה. הבנים ילקו בעון אבות.

פרק לא, לד

לאור. איאקלארזי"ר בלע"ז, וכן תרגם יונתן: לאנהרא. רוגע הים. שובר הים מנידו ומרתיחו ונעשה קמטים קמטים כמו עורי רגע (איוב ז).

פרק לא, לה

ימושו. כמו לא ימיש.

פרק לא, לו

אם ימדו שמים. כמה גובהם. גם אני אמאס בישראל. כלומר כשם שהם לא ימדו ולא יחקרו כך ישראל לא ימאסו בכל אשר חטאו.

פרק לא, לט

העמק הפגרים. עמק שנפלו שם פגרי מחנה סנחריב. והדשן. מקום שפך הדשן שהיה חוץ לירושלים יוסיפו על העיר ויכניסו כל זה לתוך חומותיה ונבואה זו עתידה לבא. בגאולה אחרונה שהרי לא הייתה בבית שני. השדמות. קנפני"א בלע"ז.


הפרק הבא    הפרק הקודם