רשי, ירמיהו פרק לופרק לו, ה

עצור. בבית הכלא.

פרק לו, י

פתח שער בית ה' החדש. הוא שער המזרחי כן תירגם יונתן.

פרק לו, טז

הגיד נגיד למלך. אולי ישמע.

פרק לו, כ

חצרה. אל החצר כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה.

פרק לו, כב

ואת האח. פירשו רבותינו עצים על שם שנדלקים באחוה, כלומר שנדלקים זה מזה כאחים שמהנים זה לזה סא"א. ולפי פשוטו משמע שהוא כלי שמבערין עליו אור לפני השרים.

פרק לו, כג

שלש דלתות. רבותינו אמרו מגלת קינות היתה קראו לפניו איכה בכה תבכה גלתה יהודה דרכי ציון אבילות בכל זה לא חש אמר אני מלך על הנותרים, כיון שקרא היו צריה לראש, אמר מעכשיו איני מלך מיד ויקרעה בתער הסופר. יקרעה. כמו קרעה.

פרק לו, כה

הפגיעו. התחננו.

פרק לו, לב

דברים רבים כהמה. מתחלה היו שלש אלפא ביתין איכה ישבה איכה יעיב איכה יועם והוסיף עליה אני הגבר שכל אות משולשת בה.

הפרק הבא    הפרק הקודם