רשי, ירמיהו פרק לחפרק לח, ב

והיתה לו נפשו לשלל. והיו לו חייו הצלה כאילו שלל נפשו כאדם השולל שלל ומשתכר כך ישתכר זה נפשו.

פרק לח, ד

על כן הוא מרפא. אלאקנ"ץ בלע"ז לשון רפיון.

פרק לח, ה

יוכל. כמו יכול על אשר הוא מרפא את וגו'.

פרק לח, ו

הבור מלכיהו. של מלכיהו.

פרק לח, ז

עבד מלך. ברוך בן נריה. הכושי. צדקיהו מה כושי משונה בעורו אף צדקיהו משונה בצדקו מכל דורו, ויש מדרש דורש הכושי על ברוך. איש סריס. גבר רב.

פרק לח, ט

וימת תחתיו וגו'. אילו הניחו אותו במקומו היה מת מאליו ברעב והם הריעו לקרב מיתתו.

פרק לח, י

שלשים אנשים. מתוך שכחן תש ברעב נצרכו כולן.

פרק לח, יא

בלויי הסחבות. בלואי בגדים הנסחבים.

פרק לח, יב

והמלחים. לשון רקבון כמו כעשן נמלחו (ישעיה נא). תחת אצילות ידיך. שלא יזיקוך החבלים. אצילות. איישילא"ש בלע"ז.

פרק לח, יד

מבוא השלישי. לא ידעתי היכן הוא ושמא בעזרת ישראל היא, לומר שהחיל ועזרת נשים לפניה.

פרק לח, יט

דואג. ירא. פן יתנו אותי. הכשדים ביד היהודים לומר מלככם יהי עבדכם על שקדמתם להשלים עמנו. והתעללו בי. היהודים אינגברוי"ט בלע"ז.

פרק לח, כב

אנשי שלומך. נביאי השקר שאמרו לך לא תלכד. בבוץ. טיט לשון היגאה גומא בלי בצה.

פרק לח, כג

ואת העיר הזאת תשרף באש. הרי אתה כאילו שורפה בידים שאתה גורם לה.

הפרק הבא    הפרק הקודם