רשי, ירמיהו פרק מגפרק מג, ט

וטמנתם במלט. מ"ם זו יסוד נופל היא בתיבה כמו מקום מעמד מעשה ויסודו לט כמו וילט פניו (מלכים א יט), לאט אותה בתוך הטיט במלבן. במלט. אנוולופמנט"ו בלע"ז.

פרק מג, י

שפרירו. אהלו ודוגמתו ברוחו שמים שפרה (איוב כו).

פרק מג, יב

ועטה את ארץ מצרים. יכרוך כל שללה ויצא כאשר יכרוך ויגלול הרועה את בגדו וישליכו מעל כתיפיו, כשהוא מוליך צאנו לפניו.

פרק מג, יג

את מצבות בית שמש. מזבחות שעשו שם אותם שנתגיירו בימי חזקיהו שבויי סנחריב שהוליך מכוש וממצרים לפני ירושלים ביום מפלתו, כמו שאמר (ישעיה יט) ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לה' צבאות עיר ההרס יאמר לאחת, ותרגם יונתן: עיר קריתא בית שמש דעתידא למיחרב יתאמר דהיא חדא מנהון.

הפרק הבא    הפרק הקודם