רשי, עמוס פרק ט


פרק ט, א
נצב על המזבח. מסתלק מכרובא למדבחא דרך יציאת חוץ על מזבח הזהב שהוא בהיכל והוא מעשר מסעות שנסעה שכינה. הך הכפתור. שהוא בראש הגג. וירעשו הספים. אסקופות הבית התחתונות כך יהרג המלך וירעדו השרים. ובצעם בראש כולם. כמו ופצעם, ויונתן תרגם: כפתור המנורה טפי מנרתא יתקטל מלכא יאשיהו וירעשו הסיפים ויחרב ביתא ויתפגרון עזרתא. ובצעם בראש כולם. ומאני מקדשא בשביא יהכון ובצעם כמו ממונם יגלה בראש כולם.

פרק ט, ב
אם יחתרו בשאול. אם ידמון לאיטמרא כדבשאול. ידי תקחם. במימרי ידברינון שנאיהון. ואם יעלו השמים. ואם יסקון בטורין רמין עד צית שמיא מתמן במימרי יחתונון.

פרק ט, ג
בראש הכרמל. בריש מגדלי כרכיא. משם אחפש. מתמן אפקיד בלושין ויבלשונונון. בקרקע הים. בניסי ימא איי הים. אצוה את הנחש. יונתן תרגם: עממיא דתקיפין כחויא.

פרק ט, ה
הנוגע בארץ ותמוג. דנזיף בארעא וזיע ותמוג לשון נוע וה' הוא הנוגע בארץ ותמוג, כלומר גזירה זאת מאתי יצאת.

פרק ט, ו
ואגודתו. קבוצת בריותיו, דבר אחר: קבוצות הצדיקים היא היתה יסוד הארץ לתקנת השמים שבשבילם הכל קיים. הקורא למי הים. דאמר לכנשא משריין סגיאין כמי ימא.

פרק ט, ז
הלא כבני כושיים אתם לי. למה אמנע מלהפרע מכם אחרי אשר אינכם שבים אלי, הלא מן בני נח באתם כשאר אומות ככושיים אשר נדמיתם להם, כענין שנאמר (ירמיה יג) היהפוך כושי עורו כך אתם תוכלו להטיב. הלא. בטובתי תחילת בוחרי בכם היא הוצאה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, ומה לי בכך אף פלשתים כך הוצאתי מכפתור כשבאו כפתורים על עוים, כענין שנאמר (דברים ב) והעוים היושבים בחצרים עד עזה וגו' כבשו גם בני עזה ושאר סרני פלשתים תחתיהם והוצאתים מידם, ואעפ"כ לא עשיתים לי לעם. וארם מקיר. וכן אני עתיד להעלות את ארם מקיר שיגלם שם סנחריב ולקץ הימים משתבטל מלכות אשור יצאו.

פרק ט, ח
והשמדתי אותה. הממלכה הם בית יהוא אבל בית יעקב לא אשמיד.

פרק ט, ט
כי הנה אנכי מצוה. להגלותם ולהניעם בכל הגוים הנעה רבה ויתירה כאשר ינוע מה שכוברין בכברה לאחר שנפלו ממנו סובין הדקין ונותרו הגסין שאין יכולין לצאת ואז המנענע מנענע בכל כחו. ינוע. על ידי אחר ולא יתכן לקרות ינוע שהוא דבר הנע מאליו.

פרק ט, י
לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה. בשביל עוונינו לא תמהר הרעה לגשת ולבא.

פרק ט, יא
ביום ההוא. אחרי בא עליהם כל אלה יבא יום ההוא המוכן לגאולה ובו אקים סוכת דוד הנופלת, יונתן תרגם מלכותא דבית דוד.

פרק ט, יב
למען יירשו. ישראל את שארית וגו' ואת כל הגוים כי נקרא שמי עליהם. אשר. כמו כי.

פרק ט, יג
ונגש חורש בקוצר. והשיג דיש את בציר ובציר ישיג את זרע (ויקרא כו), לא יספיקו לחרוש עד שיבא הקציר ולא יספיקו לבצור עד שיבא עת הזרע. תתמוגגנה. תרגם יונתן: יתפלחון, קרקע עבודה מתמוגגת בבא גשמים. עסיס. יין טוב ומתוק.

הפרק הבא    הפרק הקודם