רשי, מיכה פרק ג


פרק ג, ב
גוזלי עורם. של בית ישראל שהם ראשים וקצינים עליהם כמו שאמר ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל.

פרק ג, ג
שאר עמי. בשר עמי. ואת עצמותיהם פצחו. פתחו להוציא המוח כמו (שם יד) פצחו רנה פתחו פה ברנה. ופרשו כאשר בסיר. ומשברים האברים כאשר ישברו הנתחים הניתנים בסיר לבשל ופרשו לשון שבר כמו פרוש לרעב (שם נח) ולא יפרשו להם (ירמיה טז) פרשיה ציון (איכה א). קלחת. קלדיי"רא בלע"ז.

פרק ג, ד
אז יזעקו אל ה'. אז בבא אותו העת האמור למעלה אסף אאסף יעקב יזעקו אל ה' להטיב להם ברצון עמו ושמחת גויו ולא יענה אותם.

פרק ג, ה
הנושכים בשיניהם. ואוכלים בשר בהמות פטומות, המאכילים אותם עמי הטועים אחריהם. וקראו שלום. וכאשר יאכילו יקראו ויתנבאו להם שלום. וקדשו עליו מלחמה. והזמינו עליו למלחמה.

פרק ג, ז
מענה אלהים. מענה נקוד קמץ ר"ל ציר"י לפי שהוא דבוק אל השם.

פרק ג, יב
עיין. דגורין.

הפרק הבא    הפרק הקודם