רשי, מיכה פרק ו


פרק ו, א
את ההרים. את האבות. הגבעות. האמהות.

פרק ו, ג
מה עשיתי לך. תן לבך להכיר מה טובה עשיתי לך. ומה הלאתיך. בעבודתי. ענה בי. העד בי.

פרק ו, ד
כי העליתיך. אע"פ שעשיתי לך כל הטובה הזאת לא הלאתיך בעבודה גדולה ובקרבנות גדולים. את משה אהרן ומרים. תרגם יונתן: משה לאלפא מסורת דינין ואהרן לכפרא על עמא ומרים לאוראה לנשיא.

פרק ו, ה
ומה ענה אותו בלעם בן בעור. מה אזעום לא זעם ה' (במדבר כג), שלא כעסתי כל אותן הימים. מן השטים. שחטאתם לי שם דעו צדקותי שלא מנעתי טובתי ועזרתי מכם עד הבאתי אתכם לגלגל וכבשתי לפניכם שם את הארץ.

פרק ו, ו
אכף. אהיה כפוף.

פרק ו, ז
נחלי שמן. למנחות. האתן בכורי. קרבן לפשעי.

פרק ו, ח
הגיד. הקב"ה לך אדם מה טוב לך לעשות. והצנע לכת. תרגם יונתן: הוי צנוע למיהך בדחלא דאלהך. דבר אחר: והצנע לכת לא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם מבייש את חבירו ובא לפייסו ואומר לו איני מתרצה לך עד שיבא פלוני ופלוני שבזיתני לפניהם אבל הקב"ה אין חפץ אלא שישוב אליו בינו לבין עצמו.

פרק ו, ט
קול ה' לעיר יקרא. קל נבייא דה' על קרתא מכריזין להם תשובה. ותושיה יראה שמך. ותושיה קורא להם הנביא אשר רואה את שמך אשר נותן לב להתבונן ולראות דרכיך ותושיה מוסב על מקרא שלמעלה הימנו. שמעו מטה ומי יעדה. הטו אזן ושמעו מטה הפורענות אשר תרדה אתכם, שהנביאים מתרים בכם ושמעו מי הוא אשר ייעד אותו הפורענות אם יכולת בידו לקיים מה שגוזר, ויונתן לא כן תירגם. ותושיה יראה שמך. מכאן שכל מי שאומר בכל יום מקרא המתחיל ומסיים כמו שמתחיל ומסיים שמו התורה מצילו מגיהנם.

פרק ו, י
עוד האש בית רשע אוצרות רשע. ה"א האש נקודה פתח לפי שהיא תמוה וכן פירושו עוד לשון אורך ימים הוא, האש כמו היש (ובדברי הימים א ב) מצינו אישי אבי דוד במקום ישי אף כאן אש במקום יש וכן (בשמואל ב יד) אם אש להמין ולהשמאיל אם יש להאמין ולהשמאיל, ויונתן תרגם כן האית, שיעלה בלבבכם שיתקיים בית רשע לאורך ימים ואוצרות רשע. ואיפת רזון זעומה. מדה קטנה שעשיריכם מרמים בה העניים ומביאין אותן לידי רזון והוא זעומה באפו של הקב"ה.

פרק ו, יג
החליתי הכותך. האנשתי מכותיך חזקות וחולות ואנושות. השמם. להשמימך על חטאתיך.

פרק ו, יד
וישחך בקרבך. המאכל שתאכל אכניס בו מארה בתוך המעים ויגרום לך חולי שתהא חולה והולך שחוח וכן מפרש אותו בספרי מניין אף בתוך המעים ת"ל וישחך בקרבך בפרשת והיה עקב במדרש תמיד עיני ה' אלהיך בה ואף יונתן תירגם כן ויהי לך למרע מתא במעיך. ותסג. את אויביך המוליכים בניך ובנותיך בשבי ולא תפלטם ואם תפלטם סופם לחרב ומשמו של ר' מנחם שמעתי ותסג לתאות תשמיש ולא תפליט לא יהי' לך כח לפלוט שכבת זרע, ואם תפלטם סופה לחרב אתן אתכם, ויונתן תרגם לשון הראשון.

פרק ו, טז
וישתמר חוקות עמרי. וידעתי כי לא תשמעו אלי כי ישתמר על ידיכם וביניכם כל חוקות עמרי ואחאב. וחרפת עמי תשאו. אתם תקבלון עון מחרפה שהעכו"ם מחרפין את עמי שהעידה בהם תורה על כך (דברים כה), לא יהיה לך איפה ואיפה והם אינם שומרים.

הפרק הבא    הפרק הקודם