רשי, מיכה פרק ז


פרק ז, א
אללי לי. הנביא מקונן על עצמו אוי לי שהועמדתי לנביא בעת הזאת שאין בני אדם צדיקים בדור. כאפסי קיץ. נקוד חטף קמץ שאינו לשון פועל כמו יושב אומר אלא לשון מפעל, כמו (ישעיה לג) אסף החסיל כאסיפת קיץ והם סופי תאנים שהן רעות וכן תרגם יונתן כסיופי קייטא. כעוללות בציר. תרגם יונתן: כעוללן בתר קטוף. אין אשכול לאכול. כתרגומו: לית גבר דביה עובדין טבין. בכורה. תאינה טובה המתבשלת בעתה כתרגומו: לטביא חמדת נפשי.

פרק ז, ב
וישר באדם אין. אדם ישר בבני אדם אין. יצודו חרם. יצודו בחרמם ובמצודתם.

פרק ז, ג
על הרע כפים להטיב. על שכר הרעת כפיכם אתם מקוים שיטיב לכם. השר שואל. שוחד. והשופט. הדן את הדין גם הוא בשילום אומר לשופט חבירו כשהוא גזלן ומחויב בדין שלם לי גמולי בזה, ואני אזכה אותך בדין אחר. והגדול דובר הות נפשו. המלך או הנשיא אומר בדין רצון נפשו הות נפשו דבר ההוה לרצונו ולנפשו, כמו (ירמיה טו) אין נפשי אל העם הזה וכן תרגם יונתן תחמודי נפשיה. ויעבתוה. עשאוה קליעה של חטא בין שלשתן כעבותות העגלה חטאה שהעבות משולשת היא כך מצאתי בתרגום ירושלמי עבדנוה כקליעה דחובין.

פרק ז, ד
טובם כחדק. טבא דאית בהון קשה למיפק מן ידיה כד מן חדקא, קשה לצאת מידם כמו הקוצים הנסבכין בצמר. ישר ממסוכה. ישר שבהם רע ממסוכת קוצים ומסוכה כמו (ישעיה ה) הסר מסוכתו. יום מצפיך. יום שאתם מצפים בו לטובה תבוא פקודתך. מבוכתם. עירבוליהון כמו (שמות יד) נבוכין הם מהומתם.

פרק ז, ה
אל תאמינו בריע. כמשמעו, ורבותינו פירשו כלפי מעלה אל תחטאו ותאמרו הקב"ה אוהבינו והוא ימחול לנו. משוכבת חיקך. נשמתך היא תעיד בך. פתחי פיך. דברי פיך פתיחות פיך.

פרק ז, ז
ואני בה' אצפה. הנביא אומר כן.

פרק ז, ח
אל תשמחי אויבתי. בבל ועיר החייבת רומי.

פרק ז, יא
יום לבנות גדריך. מוסב על האומרה אלי ועוד היא אומרת אלי יום לבנות גדריך שאת מצפה לו אותו היום ירחק חוקו זמנו יאריך ולא יבא לעולם.

פרק ז, יב
יום הוא ועדיך יבא. הנביא אומר אותו היום שאתם מלעיגים עליו לאמר, בטל והלך לו יום ההוא שמור ונצור ולא בטל, עדיך יבא בבל להחריבך. למני אשור. אשר הוא ראש למרענו. וערי מצור. כלומר ועד ערי מצור, ויונתן תרגם: ודמן חורמיני רבתא. וים מים. והיושבים על ים האחרון אשר הוא במערב. והר ההר. כמו ויושבי ההר ויונתן לא כן תרגם. יום לבנות גדריך. הנביא מבשרו לישראל שיש יום כמוס ומוכן לבנות גדרות חרבותיהן יום ההוא ירחק ויבטל מעליכם חק גזירות העכו"ם. יום הוא ועדיך יבא. בעידנא ההיא יתכנשון גלוותא דישראל דמן אתור וגו'.

פרק ז, יג
והיתה הארץ. ארץ העכו"ם.

פרק ז, יד
שוכני לבדד. שיהא שוכן בטח בדד. יער בתוך כרמל. תרגם יונתן: דהוי צדין בחורשא יתיתבון ככרמלא אותן שהיו שוממים כיערות ישכנו לבדד בתוך כרמל שהוא מקום מיושב ויש לפרש שוכני לבדד ביערים לא יראו מחיות השדה כבתוך כרמל.

פרק ז, יז
כזוחלי ארץ. הם נחשים הזוחלים על גחונם בעפר הארץ. ירגזו ממסגרותיהם. יחרדו מרוב דוחק איסוריהם ומסגר כלאם.

פרק ז, כ
תתן אמת ליעקב. תרגם יונתן: תתיהב קושטיה דיעקב לבנוהי כמה דקיימתא ליה בבית אל טבות אברהם לזרעיה בתרוהי כמה דקיימתא ליה בין בתריא תדכר לנא עקידת יצחק, תתן לנו באמת אשר הבטחת ליעקב, האמת לנו דבריך אשר הבטחת ליעקב כי לא אעזבך (בראשית כט). חסד לאברהם. שכר חסד אשר לאברהם אשר צוה לבניו לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ולכך לא נאמר וחסד אלא חסד האמת שתאמת לנו את הבטחת יעקב היא תהיה תשלום גמול חסדו של אברהם. אשר נשבעת. בעקידתו של יצחק בי נשבעתי נאם ה' יען אשר עשית וגו'.

הפרק הבא    הפרק הקודם