רשי, נחום פרק ב


פרק ב, א
שלמי נדריך. אשר נדרת להקב"ה אם יצילך מכף סנחריב מלך אשור כי עתה נצלת. כי לא יוסיף עוד לעבר בך. אותו הבליעל. כולו נכרת. הוא וזרעו.

פרק ב, ב
עלה מפיץ על פניך נצור מצורה. המפיץ אשר עלה על פניך אל ארץ יהודה בימי יחזקיהו עכשיו הוא נצור מצורה נבוכדנצר מלך בבל שהוא צר עליו. צפה דרך. הבט אתה איש יהודה על אם הדרכים ותראה את ההולכים לצור עליו וחזקי מתניך ואמץ כח מאד.

פרק ב, ג
כגאון ישראל. כמו שהיה כבר. בקקום. בזזום והריקום לשון בקיקה נופל על גפן.

פרק ב, ד
מגן גבוריהו. של נבוכדנצר הצרים על אשור. מאדם. מאודמים הם אנשי חילם. מתולעים. לבושי זהורית. באש פלדות הרכב ביום הכינו. ביום שהוא מוכן לצאת בצבא מצחצח רכב ברזל שלו ולא ידעתי מהו פלדות, ואומר אני שהוא מין המצחצחת ברזל יפה ויש פותרין פלדות לשון לפיד אש כדרך ההפך. והברושים הרעלו. תרגם יונתן: ורבני משריתהון מסרבלין בצבעונין. הרעלו. מעוטפין ודומה לו (ישעיה ג) הנטיפות והשרות והרעלות ובלשון משנה שנינו ערביות רעולות מסכת שבת (דף ס"ה ע"ש).

פרק ב, ה
יתהוללו. ינהגו עצמן בשגעון. ישתקשקון. תרגם יונתן: קל נקוש זיניהון משתמע והוא מלשון והשיקו היקבים (יואל ב) כמשק גבים (ישעיה לג) לשון השמעת קול. ירוצצו. ירועעו את השומעים כברקים הללו הטורדים את הבריות כן תרגם יונתן.

פרק ב, ו
יזכור. מלך אשור את אדיריו וגבוריו וידמה בלבו לצאת ולהלחם והם יכשלו בהליכתם. ימהרו חומתה. לנוס לרוץ אל חומת העיר כל תיבה הצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה. והוכן הסוכך. תרגם יונתן: יבנון מגדליא ויש לפרש והוכן הסוכך והמלך נזדיין בכלי זיונו כמו ממשח הסוכך לשון מושל.

פרק ב, ז
שערי הנהרות. שערי העיר אשר מצד הנהרות. וההיכל נמוג. נרעד ונע מכח אבני בליסטרא הנזרקים בכתליו הנקרא בומ"א.

פרק ב, ח
והוצב. היא המלכה הנצבת לימין המלך כמה דאת אמר: (תהלים מ"ה) נצבה שגל לימינך. גלתה הועלתה. בגלוי הלכה בשבי והעלתה מן העיר. מנהגות כקול יונים. מנהגות עצמן בקינה כקול יונים המקוננים מנהגות שרימייצנ"ט בלע"ז. מתופפות על לבבהן. מקישות ידיהן על לבן כהקיש בתופים.

פרק ב, ט
ונינוה כברכת מים מימי היא. מיום שהיא נעשית ישבה בשלוה ואין מניד כבריכת מים מכונסין שאין זזים ממקומם. והמה. עתה מרוב דוחקם למדו לנוס ונסים. עמדו עמודו. אומרים להם ואין מפנה לבו לשמוע ולעמוד.

פרק ב, י
בזו כסף. אתם הבאים על נינוה. ואין קצה. אין חשבון. לתכונה. לאוצרותיהם על שם שהכסף והזהב הנתון באוצר נתון בחשבון כמה דאת אמר: את הכסף המתוכן (מלכ"ב יב). כבוד מכל כלי חמדה. לשון הכבדה, כמו (לקמן ג) התכבד כילק לשון מכבד הבית אשקוונ"ק בלע"ז, לכבד אותם מכל כלי חמדתם וכן תרגם יונתן: ספו מכל מני חמדתא, כבוד כמו זכור ושמור.

פרק ב, יא
בוקה. ריקנית. ומבוקה. ומרוקנת על ידי בוקקים. ומבולקה. מפורצת בחומותיה אישברטיר"א בלע"ז. ופיק ברכים. כשלון ברכים, כמו (שמו"א כה) לפוקה ולמכשול. קבצו פארור. שחרורית כקדרה.

פרק ב, יב
איה מעון אריות. קינה היא על נינוה שהיתה מדור מלכים גבורים וחזקים כאריות. אשר הלך אריה לביא שם. תרגם יונתן: אתר דהוו אזלין מלכין ושבקין תמן בניהון הא כאריה דשרי לרוחצן.

פרק ב, יג
אריה טורף בדי גורותיו. כתרגומו, מלכיה היו מביאים שלל רב עד שהיה די לבני ביתם. ומחנק. בהמות לצורך לבאותיו כלומר מרבה אוצרותיו לבניו. וימלא טרף חוריו. תרגם יונתן: וממלן אוצרותיהן חטוף.

פרק ב, יד
רכבה. רוב רכב שבה קרטדי"ן בלע"ז ה"א יתירה היפך הלשון לריבוי מרכבות וכן (יחזקאל כד) סיר אשר חלאתה בה זוהם רב. ולא ישמע עוד קול מלאככה. קול מלאכיך כמו שעשה כבר רבשקה וחביריו שלוחי אשור, (ישעיה לז) ויקרא בקול גדול יהודית.

הפרק הבא    הפרק הקודם