רשי, זכריה פרק א


פרק א, א
נבואת זכריה סתומה היא מאוד כי יש בה מראות דומות לחלום הניתן לפתרון, ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבא מורה צדק ולפי היכולת אתן לב ליישב המקראות אחד אחד מן הפתרונות הדומות לו, ואחר פתרונות של יונתן. בחדש השמיני. קודם שהתחילו לחזור ולבנות במלאכה שהרי בעשרים וארבע לחדש התחילו בה.

פרק א, ב
על אבותיכם. שבדור חורבן הבית.

פרק א, ה
אבותיכם איה הם. ראו שלקו מכה רעה ברעב בחרב ובדבר. והנביאים הלעולם יחיו. ואם תאמר אף הנביאים איה הם הרי מתו אני משיב לכם וכי הנביאים היה להם לעולם לחיות אך סופן מוכיח כי אמת היה דבריהם, שכל דברי וחוקי גזירות פורענותי אשר צויתי את עבדי הנביאים עליכם הלא השיגו אבותיכם.

פרק א, ח
ראיתי הלילה וגו'. רבותינו פירשו מה שפירשו באגדת חלק אך אין סדר הפרשה והלשון מתיישב בו. והנה איש. מלאך. על סוס אדום. רמז הוא ליפרע מכשדים ממדי ופרס בחרב ובדם כמו שהוא אומר כאן וקצף גדול אני קוצף על העכו"ם. ואחריו סוסים אדומים וגו'. מוכנים לשליחותו של מקום ויש בהם מיני צבעים הרבה ושבח הוא לו. שרוקים. לא ידעתי מה צבע הוא ויונתן תרגם: קווחין. בין ההדסים אשר במצולה. בין אילני דהדסיא דבבל.

פרק א, ט
ואומר. למלאך אחד אשר היה מראה אותי כל זאת מה אלה אדוני והוא הרוכב על סוס אדום.

פרק א, י
להתהלך בארץ. לראות את שלוות העכו"ם.

פרק א, יב
ויען מלאך ה'. הוא הדובר בי.

פרק א, יג
ויען ה', את המלאך הדובר בי דברים טובים. לא ששמע הנביא מה ענה אך ממה שאמר המלאך לו קרא לאמר קנאתי וגו', אני יודע שדברים טובים ענהו.

פרק א, יד
קנאתי לציון. מתפרע אנא פורענות דין ירושלים מן המציקים לה.

פרק א, טו
השאננים. אשר אלו אומרים עליהם שהם יושבים ושקטים. אשר אני קצפתי. על עמי מעט. והמה עזרו. על הקצף לרעה.

פרק א, טז
וקו ינטה. למוד חומותיה ארכה ורחבה.


הפרק הבא    הפרק הקודם