רשי, תהלים פרק קלט


פרק קלט, ב
בנתה לרעי מרחוק. בנתה מרחוק למושכני אל רעותך וחבתך. לרעי. לקרבני אליך.

פרק קלט, ג
ארחי ורבעי זרית. דרכי ורבצי ושכני סבבת מחיצה שאין לי לעשות דבר בלא ידיעתך, זרית לשון זר זהב סביב (שמות כה) וכן חברו מנחם, ורבותינו דרשו על טיפת תשמיש שהולד נוצר מן הברור שבה ופירושו זרית לשון זורה התבואה לברור את הפסולת שבה. הסכנתה. למדת.

פרק קלט, ה

אחור וקדם צרתני.
פני ואחורי. כפכה. אכפך ורדוייך דישטרוי"ט בלע"ז.

פרק קלט, ו

פליאה דעת וגו'.
מכוסה ונעלם ממני מקום לברוח מפניך (מצאתי).

פרק קלט, ח

ואציעה.
מצע ומשכב.

פרק קלט, ט

אשא כנפי שחר.
אם אשא לי כנפים כשחר הזה המבהיק לפי שעה מסוף העולם לסופו כן אמהר לעוף עד אשר אשכון באחרית ים.

פרק קלט, יא

ואמר אך חשך ישופני.
אם אמרתי אהיה נסתר במחשך והחשך יחשיך עלי ולא תראני, ישופני לשון נשף. ולילה אור בעדני. והלילה יהי מאפיל לנגדי, אור זה לשון אופל הוא כמו (איוב לו) יפיץ ענן אורו וכן כל ככבי אור (לקמן קמ"ח) וכן ויאר את הלילה (שמות י"ד).

פרק קלט, יב

גם שם.
אין לי מנוס כי כל חשך לא יחשיך ממך. כחשיכה כאורה. שניהם שוין לך.

פרק קלט, יג

כליותי.
החושבים כל מחשבותי. תסוכני. תסוככני.

פרק קלט, טו

עשיתי בסתר.
בתשמיש. בתחתיות ארץ. במדור התחתון שבמעי אמי.

פרק קלט, טז

גלמי ראו עיניך.
מאז בראת את העולם ראו עיניך את כל גולמי הדורות הבאים. גלמי זהרתי ותבנית צורתי בטרם הולדי ובטרם בואי לעולם ראו עיניך. ועל ספרך כולם יכתבו. וכל יצורי עולם כמוני כמוהם גם כלם בטרם הבראם יחדיו גלוים לפניך. ימים יצרו ולא אחד בהם. כל מעשה האדם ותכליתיהם גלוים לפניך כאילו יוצרו כבר אע"פ שלא היה אחד מכולם ולא היה עדיין כאחד בעולם ואלו הם פלאי מפעלות אלהים ומשפט גבורתו שעתידות גלוים לפניו טרם תבאנה, וכן הוא אומר בטרם אצרך בבטן וגו' (ירמיה א). ועל ספרך כלם יכתבו. ספר תולדות אדם שהראית לאדם הראשון. כלם יכתבו. כמו נכתבו. ימים יוצרו ולא אחד בהם. לסוף ימים רבים היו עתידין להבראות ולא היה עדיין אחד מהם נברא בהן לפי המסורת שכתוב ולא זהו פירושו, ולפי המקרא שהוא נקרא ולו כך פירושו ימים יוצרו הראהו ימים העתידים להבראות ולחלקו בירר אחד את יום השבת. דבר אחר: זה יום הכפורים לסליחה.

פרק קלט, יז

ולי מה יקרו רעיך.
כנסת ישראל אומרת מה נכבדו בעיני הצדיקים שבכל דור ודור ומה עצמו ראשיהם חשבון ספירותיהם לשון כי תשא את ראש בני ישראל (שמות ל).

פרק קלט, יח

אספרם מחול.
אם באתי לספור את טוב מעשיהם מחול ירבון. הקיצותי ועודי עמך. הנני באתי עתה לקץ הדורות אשר קצבת מאז עד היום ועוד דור זה עמך וביראתך ולא נטיתי מאחריך.

פרק קלט, יט

אם תקטל וגו'.
הלואי ותקטול את עמלק הרשע.

פרק קלט, כ

ימרוך למזמה.
מזכירים שמך על כל מחשבות רעתם ומכנים אלהותך לע"ז. נשוא לשוא. כמו נשאו לשוא. עריך. אויביך, נשאו לשוא אויביך את שמך.

פרק קלט, כד

אם דרך עוצב וגו'.
אם דרך מעצבה וקלקול בי.

הפרק הבא    הפרק הקודם