רשי, תהלים פרק קמפרק קמ, ג

יגורו מלחמות.
יהיו מלחמות במגוריהם ובמושבותם.

פרק קמ, ד

חמת עכשוב.
חמת לשון ארס כמו (דברים לב) חמת תנינים יינם שאם תפרשהו לשון אף וכי לשון אף נופל אצל יין אלא לשון ארס ווינו"ש בלע"ז וכן נופל כאן לשון ארס תחת השפה.
עכשוב.
עכביש אוריינ"א בלע"ז.

פרק קמ, ו

וחבלים פרשו רשת.
דרך הרשת לקשור חבל ארוך בראשה והציד כשרואה את העופות שוכנים תחת הרשת מושך החבל והרשת נופל על העופות. ליד מעגל. אצל נתיבתי ופעמי. ליד. אצל כמו (שמו"ב יד) ראו חלקת יואב על ידי.

פרק קמ, ט

מאוי רשע.
עמלק הרשע. זממו אל תפק. מחשבתו אל תצליח. ירומו סלה. כי יתגאו סלה, ורבותינו פירשו זממו לשון רסן הזומם את פי הגמל ולשון משנה הוא. אל תפק. אל תוציא מלחייו.

פרק קמ, י

ראש מסבי.
חבורת חשבון גדודי עשו האומרים להסב אותי מעליך עמל שפתיהם יכסם (מצאתי).

פרק קמ, יא

ימוטו.
יהיו מוטים הגחלים עליהם ישכבו בהם עד שיתמוטטו ויכבו מאליהם נמצא הגוף כלה ואבד. באש יפילם. המפיל ונוקם גחלים של גיהנם במהמורות יפילם לבל יקומו עוד. במהמורות. במלחמות ותגר לשון ממרים הייתם (דברים ט).

פרק קמ, יב

איש לשון.
עשו כי ציד בפיו צד את אביו בפיו. יצודנו. הרע שהוא עושה הוא יצודנו.

פרק קמ, יג

ידעתי.
כי סוף הדברים יעשה ה' דין עני וינקום נקמת עבדיו.

פרק קמ, יד

אך.
ימהר ויעשה כדי שיודו צדיקים לשמו.

הפרק הבא    הפרק הקודם