רשי, תהלים פרק קמופרק קמו, ב

אזמרה לאלהי בעודי.
בעוד אני חי.

פרק קמו, ד

עשתונותיו.
מחשבותיו.

פרק קמו, ה

אשרי.
מי שאל יעקב בעזרו, שהבטיחו הקדוש ברוך הוא הנה אנכי עמך ושמרתיך והשיבותיך (בראשית כ"ח). ולמה אשריו לפי שהוא עושה שמים וארץ ואת הים, וכיון שהכל שלו יש בידו לשמרו בים וביבשה אבל מלך בשר ודם אם שומרו ביבשה אינו יכול לשומרו בים.

פרק קמו, ו

השומר אמת לעולם.
לסוף דורות רבים הוא מקיים ושומר אמיתת הבטחתו.

פרק קמו, ט

יעודד.
לשון כח.

פרק קמו, י

ימלך ה' לעולם.
יקיים את מלכותו בשמירת בניו.

הפרק הבא    הפרק הקודם