רשי, תהלים פרק קנפרק קנ, ד

במנים ועוגב.
מיני כלי שיר הם.

פרק קנ, ה

בצלצלי שמע.
מצלתים המשמיעים קול, שמע שם דבר הוא כמו שמע בסגול ומפני האתנחתא הוא נקוד קמץ גדול ולכך טעמו למעלה תחת השי"ן.
סליק ספר תהלים.

הפרק הבא    הפרק הקודם