רשי, תהלים פרק בפרק ב, א

למה רגשו גוים.
רבותינו דרשו את הענין על מלך המשיח ולפי משמעו יהיה נכון לפותרו על דוד עצמו, כענין שנאמר: (שמו"ב א) וישמעו פלשתים כי משחו ישראל את דוד למלך עליהם ויקבצו פלשתים את מחניהם ונפלו בידו, ועליהם אמר למה רגשו גוים ונתקבצו כולם. ולאומים יהגו. בלבם ריק, ולאומים מנחם פתר לאומים ואומים וגוים כלם קרובי ענין.

פרק ב, ב

יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד וגו'.
ורוזנים שיניור"ש בלע"ז. נוסדו. לשון סוד פורקונשילרונ"ט בלע"ז ומה היא העצה.

פרק ב, ג

ננתקה את מוסרותימו.
דישרונפרוימ"ש לויקוראנגל"ש בלע"ז, אלו רצועות שקושרין העול בהם. עבותימו. לויקורדו"ש בלע"ז.

פרק ב, ד

ישחק ילעג ידבר.
לשון הוה הם משמשין.

פרק ב, ה

אז ידבר אלימו.
כמו עליהם ומה הוא הדבור.

פרק ב, ו

ואני נסכתי מלכי.
למה רגשתם ואנכי מניתי לי את זה לנסוך ולמלוך על ציון הר קדשי.

פרק ב, ז

אספרה אל חוק.
אמר דוד חוק קצוב הוא ומקבל עלי לספר זאת ולהודיע. ה' אמר אלי. על ידי נתן וגד ושמואל. בני אתה. ראש לישראל הקרוין בתורה בני בכורי והם יתקיימו על ידך, כמו שנאמר: באבנר (שם ב ג) כה אמר ה' ביד דוד עבדי אושיע את עמי ישראל ובשבילם אתה לפני כבן שכולם תלויין בך. אני היום. שהמלכתיך עליהם. ילדתיך. להיות קרוי בני וחביב עלי כבן בשבילם, כמו שנאמר: (דבהי"א יד) וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי נשאת מלכותו בעבור עמו ישראל, ומצינו במלכי ישראל החביבין לפניו שקרוין בנים, כמו שנאמר: (שמו"ב כז) בשלמה הוא יהיה לי לבן ואני אהיה לו לאב. ועוד מצינו בדוד במזמור פ"ט הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי.

פרק ב, ח

שאל ממני.
התפלל אלי בכל עת שאתה בא להלחם באויביך.

פרק ב, ט

תרועם.
תרוצצם. בשבט ברזל. היא החרב. תנפצם. תשברם והוא לשון נפוץ בכל המקרא חרס המשובר לשברים דקים.

פרק ב, י

ועתה מלכים השכילו.
נביאי ישראל אנשי רחמים ומוכיחים אומות העולם לסור מרעתם שהקב"ה פושט יד לרשעים ולצדיקים.

פרק ב, יא

וגילו ברעדה.
כשתבוא אותה רעדה שכתוב בה (ישעיה לג) אחזה רעדה חנפים תגילו ותשמחו אם עבדתם את ה'.

פרק ב, יב

נשקו בר.
זרזו עצמכם בבר לב (נ"א) נשקו בר גרנישמנ"ט בלע"ז, ומנחם פתר אותו לשון תאוה כמו (בראשית ג) ואל אישך תשוקתך. פן יאנף. פן יקצוף. ותאבדו דרך. כענין שנאמר: ודרך רשעים תאבד (לעיל א). כי יבער כמעט אפו. כי ברגע מועט יבער אפו עליכם פתאום ואותה שעה אשרי כל חוסי בו, יהיו ניכרים אשורי החוסים בו.

הפרק הבא    הפרק הקודם