רשי, תהלים פרק כדפרק כד, א

לה' הארץ.
ארץ ישראל. תבל. שאר ארצות.

פרק כד, ב

על ימים יסדה.
שבעה ימים מקיפין ארץ ישראל וארבע נהרות, ירדן, וירמוך, קרמיון, ופוגה.

פרק כד, ג

מי יעלה בהר ה'.
אף על פי שכל יושבי תבל שלו אין הכל כדאי ליקרב אליו אלא נקי כפים וגו'.

פרק כד, ד

לא נשא לשוא נפשי.
לא נשבע בשמי ובנפשי לשוא מצינו לשון שבועה נופל על נפש שנאמר: נשבע ה' אלהים בנפשו (עמוס ו).

פרק כד, ו

זה.
שכך מעשיו, הוא דור דורשיו.

פרק כד, ז

שאו שערים ראשיכם.
בימי שלמה בנו כשבא להכניס ארון לבית קדשי הקדשים ודבקו שערים זו בזו אמר כ"ד רננות ולא נענה עד שאמר (דבהי"ב ו') אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך.

פרק כד, ט

פתחי עולם.
פתחים שקדושתן עולמית.

הפרק הבא    הפרק הקודם