רשי, תהלים פרק מפרק מ, ב

קוה קויתי ה'.
במצרים, ומזמור זה גם הוא כנגד כל ישראל. ויט אלי. אזנו.

פרק מ, ג

מבור שאון.
מאסירים של מצרים ומשאון המיית ים. מטיט היון. מן הים היון לשון רפש פיינ"ש בלע"ז. כונן. הכין אשורי וצעדי.

פרק מ, ד

שיר חדש.
שירת הים.

פרק מ, ה

רהבים.
לשון גסות כמו (ישעיה ג') ירהבו הנער, שהם הרהיבוני (שיר השירים ז'). ושטי כזב. השטים מדרך הישר אחרי הכזב שטי איטורנאנ"ץ בלע"ז.

פרק מ, ו

נפלאותיך ומחשבתיך אלינו.
בשבילנו בראת עולמך קרעת לנו את הים וחשבת מרחוק להטיב לנו, אחריתנו במדבר ארבעים שנה מפני האמורים שקצצו את האילנות והחריבו ארצם כששמעו שישראל יוצאין ללכת לרשת את ארצם. אין ערוך אליך. אין לדמות לך כל מלך ומושיע, לשון ערך כמו כערכך (ויקרא כ"ז) אהפרישיי"ר בלע"ז. אגידה ואדברה. אם באתי להגיד ולדבר עצמו מספר.

פרק מ, ז

זבח ומנחה לא חפצת.
ביום מתן תורה כענין שנאמר: ועתה אם תשמע בקול ה' וגו' (שמות י"ט) , וכן (בירמיה ז') הוא אומר כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים וגו' על דברי עולה או זבח, כי יקרב מכם אמרתי ולא הזקקתי חובה להכביד עליהם תמידין ומוספין אינם אלא נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני ודבר מועט (סא"א). אזנים כרית לי. לאמר שמעו בקולי. כרית. עשיתם חלולים לשמוע.

פרק מ, ח

אז.
בשעת מתן תורה אמרתי לפניך הנה באתי אליך במסורת בריתך (שמות כ"ד) נעשה ונשמע, דבר זו כתוב עדות עלי במגלת ספר בתורת משה.

פרק מ, ט

ותורתך בתוך מעי.
אף מאכלי על פי תורתך הוא.

פרק מ, י

בשרתי צדק.
שירה על הים ושירה על הבאר שירת דבורה. לא אכלא. לא אמנע לשון ויכלא הגשם (בראשית ח') לא תכלא רחמיך, לא תמנע.

פרק מ, יב

יצרוני.
ישמרוני.

פרק מ, יג

אפפו.
סבבו.

פרק מ, טו

לספותה.
לכלותה כדמתרגמינן (דברים ב') עד תם כל הדור עד דסף כל דרא.

פרק מ, טז

ישומו.
יתמהו. על עקב בשתם. כשיקבלו בשתם על עקב הכל במדה שמדדו ובדרך שהלכו למולי, על עקב (לקמן ע"ז) ועקבותיך לא נודעו (שיר השירים א') צאי לך בעקבי הצאן כולם לשון מדרך כף רגל הם טראעי"ס בלע"ז, על עקב אנצי"ש טרצי"ש. האומרים לי האח. האומרים עלי בשבילי האח כשהצרה באה מתהללים באידינו, כל עני ואביון שבתהלים אינו אלא כנגד ישראל.

פרק מ, יח

יחשב לי.
יתן לי לב לחשוב עניותי ואביונותי להושיעני. יחשב לי. פנישויי"ט בלע"ז.

הפרק הבא    הפרק הקודם