רשי, תהלים פרק מזפרק מז, ב

תקעו כף.
התערבו יחד זה עם זה להריע לאלהים בקול רנה.

פרק מז, ד

ידבר עמים תחתינו.
יתן דבר בעכו"ם תחת נפשנו להיות חמתו מתקררת בהם ואלו נצולים, כענין שנאמר: ונתתי כפרך מצרים וגו' (ישעיה מג) , ומנחם חבר ידבר לשון הנהגה.

פרק מז, ה

יבחר לנו וגו'.
ויחזירנו לתוכה ואז יתעלה בתרועה וקול שופר שנתקע לפניו בשיר על עולות וזבחים שלמים ונאמר זמרו אלהים וגו'.

פרק מז, ט

מלך אלהים על גוים.
כך יאמרו הכל. ישב על כסא קדשו. עכשיו הכסא שלם ובגדולה ניכרת ויגידו כי נאספו לעירו.

פרק מז, י

נדיבי עמים.
שהתנדבו עצמם לטבח ולהרוג על קדושת שמו. עם אלהי אברהם. שהיה נדיב לב הראשון תחלה לגרים עתה נודע כי לאלהים מגיני ארץ היכולת בידו להיות למגן על כל הבוטחים בו.

הפרק הבא    הפרק הקודם