רשי, תהלים פרק נטפרק נט, א

אל תשחת.
כך קרא שם המזמור על שם שהיה קרוב למות ולהיות נשחת מבקש רחמים על הדבר. וישמרו את הבית. כשאמרה להם מיכל חולה הוא (שמו"א י"ט) והבריחו בלילה.

פרק נט, ד

יגורו עלי.
לנוס בביתי לשמרני.

פרק נט, ה

בלי עון.
לא חטאתי להם. ויכוננו. מזומנים להרוג.

פרק נט, ו

הקיצה לפקד כל הגוים.
ואת הרשעים שפוט כמשפטי הגוים ועליהם אל תחון.

פרק נט, ז

ישובו לערב וגו', הנה יביעון בפיהם.
פתרון שני מקראות הללו נופל זה על זה, ישובו לערב לא דים מה שעשו ביום אלא אף לערב ישובו על רעתם לשמור שלא אברח, ואצא מן העיר ומה עשו ביום הנה כל היום יביעו בפיהם לרגל עלי אל שאול.

פרק נט, ח

חרבות בשפתותיהם.
ואומרים בלבם מי שומע.

פרק נט, ט

ואתה ה'.
אשר תלעג תשחק גם לרשעים הללו.

פרק נט, י

עוזו אליך אשמרה.
עזו ותקפו של אויבי החזק עלי, אליך אשמורה ואצפה לעזרני הימנו.

פרק נט, יא

יקדמני.
יקדים לי עזרתי קודם שתשלוט בי יד שונאי. יראני בשוררי. מה שאני תאב לראות.

פרק נט, יב

אל תהרגם.
שאין זו נקמה הנכרת. פן ישכחו עמי. כי כל המתים משתכחים אלא הניעמו מנכסיהם שיהיו עניים והיא נקמה שתזכר לאורך ימים.

פרק נט, יג

חטאת.
של פיהם הוא דבר שפתימו ונלכדים בגאונם העניים הנרדפים על ידיהם מפני האלה והכחש שהם מספרים.

פרק נט, יד

כלה.
אותם בחמתך מלך השופט וידעו כי אתה מושל ביעקב.

פרק נט, טו

וישובו לערב.
מחובר למקרא העליון חטאת פימו הם מדברים ביום ולערב הם שבים לארוב אותם שהלשינו עליהם.

פרק נט, טז

המה יניעון לאכול.
כאשר עשו הכלבים כל הלילה אם אינם שבעים שילינו מתוך שבעם וישנו.

פרק נט, יז

ואני.
כשאמלט מהם לבקר אשיר עזך.

פרק נט, יח

עזי אליך.
אליך שאתה עוזי ומעוזי אליך אזמרה.

הפרק הבא    הפרק הקודם